Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet krever organisert arbeidsliv

landsstyretseptember2017.jpg
Fagforbundsleder Mette Nord med hele landsstyret, samla for siste gang for landsmøtet åpner 16. oktober. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Fagforbundet jobbet for regjeringsskifte. Medlemmene og norske arbeidstakere hadde vært tjent med en regjering som jobber for faste og hele stillinger, en styrket arbeidsmiljølov og et tryggere arbeidsliv. Kampen for arbeid til alle og arbeidstakernes rettigheter fortsetter, fagbevegelsen må bare stå på enda mer.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Organisere og vokse

Høyresida vant valget, men kommer svekket tilbake. Nå er de blitt avhengig av både Krf og Venstre for å få flertall. Det åpner for nye allianser som gir bedre mulighet for å få gjennomslag for fagbevegelsens politikk. Vi skal jobbe enda hardere for å beskytte offentlig sektor mot privatisering. Vi skal fortsette å være en tydelig motkraft der hvor arbeidstakeres rettigheter står på spill. Og vi skal fortsette å vokse! Sammen med de andre LO-forbundene skal vi holde fanen høyt og mobilisere for det organiserte arbeidslivet. Det er vi som er garantisten for at den norske velferdsmodellen med høy sysselsetting, sentrale lønnsoppgjør og små forskjeller opprettholdes. Fagforbundet ber regjeringen om å forbedre trepartssamarbeidet og sette i verk tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet.

Arbeid til alle

Andelen av befolkningen som er i arbeid har gått ned de siste fire årene. Nær 1/3 av befolkningen i yrkesaktiv alder står nå utenfor arbeidslivet. Sterkest har fallet i yrkesdeltakelse vært blant unge menn mellom 30-34 år og ungdomsledigheten er den høyeste siden 90-tallet. Da hjelper det lite at den generelle ledigheten går litt ned. Det er få som ser de faktiske konsekvensene av nedgangen. Fagforbundet henstiller regjeringen Solberg til å iverksette tiltak for å skape flere jobber og få flere folk i arbeid.

Bevar dagens sykelønnsordning

Høyre lovte i valgkampen å ikke røre sykelønnsordningen. Et kutt vil først og fremst ramme kvinner og lavtlønte. Det er også tvilsomt om karensdager vil få ned sykefraværet. Fagforbundet oppfordrer regjeringen til å bevare dagens sykelønnsordning og fortsette arbeidet med å få ned sykefraværet gjennom IA-avtalen.

Satsing på kompetanse

Økte kompetansekrav i arbeidslivet, en mer kyndig arbeidsstokk der hver arbeidstaker sørger for økende verdiskaping, det er selve grunnlaget både for økt offentlig velferd og privat velstand. Høyre og FrP har også programfestet tiltak for økt kompetanse. Vi forventer at regjeringen ikke begrenser dettet til de som allerede har høy utdanning og kompetanse, men at alle yrkesgrupper inkluderes. Fagforbundet forventer et samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet for å etablere en kompetansereform i både offentlig og privat sektor.

Bekjempe økte forskjeller

Høyre- og FrP-regjeringen har ført en skattekuttpolitikk som har favorisert de rikeste. Slikt er med på å øke forskjellene mellom folk. Mens de rike har blitt rikere, har vanlige lønnsmottakere blitt hengende etter. Hittil har skattekuttene blitt finansiert gjennom økt oljepengebruk. Det kan ikke fortsette. Da vil løftene om alt fra 25 til 50 milliarder i skattekutt ramme velferdstjenestene. De fleste av oss må betale for de rikes økte formue. Fagforbundet håper at regjeringen innser at skattekutt til investorer og bedriftseiere ikke gir nye arbeidsplasser, og stopper planlagte skattekutt.

Klimakampen

Vi er klare til å ta klimakampen, vi har ingen tid å miste. Vi skylder kommende generasjoner å ta klimautfordringene på alvor. De menneskeskapte klimaendringene går mye fortere enn vi hadde fryktet. Temperaturen på kloden øker fortere enn vi har trodd, isbreene minker i rekordhastighet, orkanene blir sterkere og hyppigere. Fagforbundet forventer at regjeringen tar grep i Norge som gjør at vi ikke blir en klimasinke. Et sted å begynne er å verne Lofoten, Senja og Vesterålen.

Last ned «Krever organisert arbeidsliv» som pdf