Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Informasjon nr. 2/2008 fra det sentrale pensjonistutvalget

Protokoll fra møte i det sentrale pensjonistutvalget 4. mars 2008

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

FAGFORBUNDET ”OSS” OMSORG, SAMHOLD, SOLIDARITET.

Info nr 02-08 fra Det sentrale pensjonistutvalget, (Dsu)

REFERAT FRA MØTE DEN 04.03.08.

Leder Bjørg Solheim har falt og brukket venstre skulder og meldte forfall. Nestleder Jon Åse tok over, hilste fra Bjørg, ønsket velkommen og gikk kort gjennom saklista.

PROTOKOLL FRA MØTE 29.01.08.

Godkjent uten vesentlige merknader.

INFO NR. 1-08.

Wigdis Walbeck opplyste at det under ETIKK skal stå at dette arbeider seksjonene med  i forhold til de yrkesgruppene de har ansvar for- Det gjelder gruppenes yrkesetikk, og det kommer ikke tilbake til Dsu.

Under Forbundets budsjett 2008: setningen om at det vil følge protokollen skal strykes.

UFØREKONFERANSEN PÅ SØRMARKA, 28.-29. MAI 2008.

Uføregruppa (Kari Solberg, Mildred Lyngstad og Wigdis Walbeck) har utarbeidet et forslag til program. Det er en prioritert oppgave for Dsu og ”å gjøre noe” for våre uføre medlemmer, og etter en lang debatt ble forslaget godkjent. Det tar for seg følgende emner:

-          Uføreundersøkelsen, Ny uførepensjon og samarbeid med NAV,

-          Overgang til uførepensjon,

-          Gruppearbeid med sikte på tiltak Fagforbundet kan sette i gang for våre uføre medlemmer.

Forslag om at alle i Dsu skulle delta fikk ikke oppslutning, fordi det tidligere er vedtatt at det skal være en fra pensjonistutvalget i fylket og en blant uføremedlemmene. Budsjettet tillater heller ikke at vi utvider antallet med opp til 10 personer nå, men det opp til fylket å sende sitt medlem i Dsu på konferansen.  Dette fordi alle sitter enten som pensjonisttillitsvalgt eller medlem av utvalget i sine fylker. Dersom noen velger å sende andre, vil det komme tre fra enkelte fylker. Det vil koste mer, og føles urettferdig for de som ”bare kan sende to”.

PROGRAM FOR MELLOMÅRSKONFERANSEN 30.09.-03.10.08 PÅ SØRMARKA.

Administrasjonen la fram forslag til program, ut fra emner som konferanseutvalget (Magnor B. Arntsen, Berit Lynnebakken, Jon Åse) tidligere har lagt fram i Dsu. Følgende saker er foreslått: 

-          Rapportering – erfaringsutveksling fra fylkene som sendes inn til Dsu.

-          Handlingsplan 2007-2009, prioritering av saker.

-          Evaluerings- og organisasjonsprosjektet.

-          Ny AFP og dennes tilknytning til ny alderspensjon.

-          Det sentrale pensjonistutvalget informerer.

Bred enighet om innholdet, men Dsu ønsker svar fra fylkene innen 1. Mai. De skal sende inn rapport om arbeidet de gjør i sine fylker. Viktige saker i disse rapportene vil være grunnlag for erfaringsutveksling om hvordan fylkene arbeider, prioriterer og hva de ønsker konferansen skal ta opp. Det var også et sterkt ønske om at en fra AU i Fagforbundet – helst Jan Davidsen – tar en tur for å hilse på pensjonistmedlemmene sine.

RAPPORT OM BRUK AV MIDLER TIL TILTAK FOR PENSJONISTER I FYLKENE.

Veldig nyttig informasjon som ble inngående debattert. Det er stor forskjell på hvordan fylkeskretsene bruker penger, og hvordan de fyller ut skjema for innrapportering. Ordningen er bare et par år, men fylkeskretsenes pensjonistutvalg bør sørge for mer nøyaktig merknad om hvorfor det er stort underskudd eller overskudd i budsjettet. Bruker pensjonistutvalget mer penger enn de får fra Forbundet sentralt, er det fylkeskretsen som må dekke underskuddet. Bruker de mindre penger enn de får, kan de søke Forbundet om å få overført dette til neste år – mot å sende inn en godt begrunnet søknad om at dette skal brukes tidlig på året til tiltak for pensjonistene i fylket.

UTTALELSER.

En uttalelse fra ”Regionmøte Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal” om ”Spørreundersøkelsen Dsu hadde om de uføretrygdede medlemmene i Fagforbundet” ble tatt til orientering.

En uttalelse fra ”Regionmøte for Vestlandet 12.02.08” om ”Pensjonsreformen” ble tatt til orientering og oversendt Fagforbundets AU.

POLITISK INNSPILL:

Det var Gunvor Reidarson som hadde innlegg denne gangen. Hun snakket om ”Den kommunale omsorgen”. Hun åpnet med å si at ”Norsk sykehusdrift er på vei inn i det fullstendige kaos” dette begrunnet hun med mange eksempler fra virkeligheten. Tiden er blitt vår verste fiende, det blir stort sykefravær og vikarer brukes ukritisk. Dette koster mye mer, og brukerne av kommunale tjenester får ennå flere å forholde seg til. Det er behov for flere sykehjem, 75 % av de som bor i omsorgsboliger er demente. Deltid må bli heltid, et viktig krav fra de med små stillingsbrøker.

Innlegget vil bli lagt ved protokollen som blir sendt ut til fylkeskretsens pensjonistutvalg. De ute i de lokale foreningene som ønsker kopi, kan vende seg dit for å få det tilsendt.

Gunvor utfordret Ola-Erik Sivertsen til å komme med neste ”Politisk innspill”.

RAPPORTERING FRA UTVALGENE I NORSK PENSJONISTFORBUND.

Gunvor Reidarson fortalte fra møter i NPFs AU, Forbundsstyre og landsstyre. Protokoller fra disse møtene kan fås ved å vende seg til NPF sentralt, eller til NPFs fylkesstyre. De fylkene som har fulgt opp forslag til rutiner for samarbeid, vil få orientering når fylkenes pensjonistutvalg har møter. I noen fylker har de gjensidig representasjon i hverandres møter med fulle rettigheter. Der blir det orientert om hva som er skjedd, og hvilke planer de har. Et forslag til retningslinjer ble lagt fram for og vedtatt av Dsu i møte 05-10.05, saksnr 29/05.

Karnlisbeth Haarseth orienterte fra møte i Trafikkutalget til NPF, og sammen med Martha Rondestveit fra SAKO (Samarbeidskomiteen for offentlig ansatte)

Wigdis Walbeck orienterte om møter i Eldrerådet til NPF.

ORIENTERINGSSAKER.

Wigdis Walbeck fortalte at det er laget og sendt ut en ny brosjyre med Fagforbundets uføre som målgruppe. Hun ga også en kort orientering om protokollen fra Pensjonistkonferansen i Molde. Den er ryddig og lettlest, og bør brukes i fylkenes pensjonistutvalg.

Kari Solberg mente at SKA (Seksjon Kontor og Administrasjon) ikke gjør nok for de uføre.

Ola-Erik Sivertsen la fram et forslag om AFP-ordningen. Det ble vedtatt å sende denne over til Fagforbundets AU.

EVENTUELT.

Også denne gangen ble det for liten tid til å ta opp alle sakene som var meldt inn under denne posten. Det ble likevel tatt opp følgende:

Info går også denne gangen ut til fylkene, men settes opp som sak på neste møte i DSU.

Pensjonistgrupper og tilskudd til disse. Det er mange ting å ta tak i når det gjelder å opprette pensjonistgrupper i utkant-Norge. Det ble bestemt å sette det opp som sak på neste møte.

Takk til dere som sender inn merknader. Dsu tar gjerne mot innspill, både når det gjelder Info og saker du mener er viktige – for DEG.

Møtet slutt kl 1505.

Gvarv, 05.03.08. Jon Åse

Kontrollest av Bjørg Solheim og Ola-Erik Sivertsen og Wigdis Walbeck, og rettet opp i samsvar med merknader de hadde.