Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Info. nr. 07 fra det sentrale pensjonistutvalget

Informasjon fra møte 10. desember 2007 i det sentrale pensjonistutvalget.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!
 

FAGFORBUNDET ”OSS” OMSORG, SAMHOLD, SOLIDARITET.

Info nr 09/07 fra Det sentrale pensjonistutvalget, (forkortes til Dsu).

Fra møte den 10.12.07.

Til stede: Bjørg Solheim, Jon Åse, Karnlisbeth Haarseth, Ola-Erik Sivertsen, Berit Lynnebakken, Kari Solberg, Martha Rondestveit (1. Vara, møter fast) Torstein K. Steffensen (vara), Karin Husøy (vara).

Fra adm.: Wigdis Walbeck, Anne-Britt Weum,
Mari Helene D. Ødegaard, Mohammed Singateh.

Forfall: Magnor Birger Arntsen, Gunvor Margreta Reidarson,
Bjørg Hageløkken.

Leder Bjørg Solheim ønsket velkommen og gikk kort gjennom saklista.

Protokoll fra Pensjonistkonferansen 26.-29.08.07.

Protokollen ble godkjent uten store merknader, og saker oversendt fra konferansen ble tatt til orientering.

Utsendelse av protokoller fra det sentrale pensjonistutvalget.

Det er registrert misnøye med at protokoll fra Dsu kommer sent ut til fylkene. Administrasjonen har holdt seg til den praksis som har vært gjeldende. Det ble vedtatt å sende protokollen ut til medlemmene i Dsu med 10 dagers svarfrist. Kommer det ikke forslag til endring, kan protokollen sendes ut. Da vil det ta 2-3 uker fra møtedato til protokollen kan sendes til Arbeidsutvalget og fylkene.

Møtestruktur i det sentrale utvalget.

Det ble vedtatt å opprette en samarbeidsgruppe, sammensatt av leder, nestleder og Fagforbundets representant i Norsk Pensjonistforbund og en representant fra adm. I Dsu. Hensikten er å koordinere og samhandle aktivitetene Dsu deltar i.

Saker som ønskes behandlet i Dsu, må sendes adm. for Dsu innen 3 uker før møtet skal finne sted.

Saker som tas opp under eventuelt skal ikke realitetsbehandles, men kan tas opp som sak på neste møte.

Representasjon i Fagforbundets og Norsk Pensjonistforbunds utvalg.

Denne saken tas opp på mellomårskonferansen, men Dsu oppfordrer fylkene og lokallagene til å sende inn forslag til endring av vedtekter og retningslinjer i egen organisasjon. Fristen for merknader til egen organisasjon er 1. Juli 2008.

Økt representasjon i Norsk Pensjonistforbunds (NPF) utvalg tas opp med NPF før neste Landsmøte.

Handlingsplan 2007 – 2009 og prioritering av saker.

Etter en lang diskusjon ble vi enige om at hver av medlemmene i Dsu prioriterer 5 saker som er nedfelt i handlingsplanen. I møte 29. Januar settes opp endelig prioritering, og saken legges fram på mellomårskonferansen i 2008 som diskusjonstema.

Rapportering fra utvalgene i Dsu.

Wigdis Walbeck orienterte om at Mellomårskonferansen vil bli flyttet til 17.-19. september på Sørmarka.

Det vil bli en uførekonferanse 28.-29. mai på Sørmarka. Det kan delta to fra hvert fylke, og en av disse bør være ufør. Uføreutvalget v/Kari Solberg, Mildrid Janny Lyngstad og Anne-Britt Weum fra adm. arbeider videre med konferansen.

Fra Forbundsstyret i NPF:

Karnlisbeth Haarseth orienterte om saker som ble tatt opp. Blant annet om høringssvar til Felles ekteskapslov, at Landsmøtet 2009 skal legges til Bergen i uke 20, og at kontingenten for 2009 blir kr 107.

Fra Landsstyret i NPF.

Bjørg Solheim og Jon Åse orienterte. Krav til Statsbudsjettet 2009 var blant annet: Minstepensjon, gravferdshjelp, eldreråd og opplæring, handlingsplan for geriatri og eldreomsorg, tannhelse, rehabilitering, høreapparater og andre hjelpemidler, pasientombudsordning, bostøtte, minstefradraget, særfradrag, momsfritak på elektrisk kraft, den kulturelle spaserstokken og bekymringstelefon. 

Vi fikk et dokument som Asbjørn Kjønstad har skrive om muligheter for oppjustering av folketrygdens grunnbeløp. Han konkluderer med at han anser det som usannsynlig at NPF kan vinne en rettssak om dette.

Fra SAKO.

Karnlisbeth Haarseth og Martha Rondestveit savner innkalling til møter. Adm. tar kontakt.

Fra Eldrerådsutvalget i NPF.

Wigdis Walbeck orienterte om nytt kursmateriell, og at det blir nytt møte 12. desember.

NPFs kontingenten for 2008 er kr 100,- pr medlem. Fagforbundet betaler 90 % av dette beløpet, kr 91,- pr pensjonistmedlem.

Etiske retningslinjer for Dsu.

Anne-Britt Weum orienterte. Dette har vært drøftet med organisasjonsenheten i Fagforbundet og leder av fellesorganisasjonen. Det jobbes for tiden med etiske retningslinjer for tillitsvalgte. Verdigrunnlaget i prinsipprogrammet og etiske retningslinjer for ansatte vil bli tatt som utgangspunkt. Det skal ikke utarbeides retningslinjer for de enkelte utvalg.

Samordning av pensjoner negativ effekt. Dette følges opp av Odd Eriksen overfor Au i Fagforbundet. Adm. følger opp saken.

Eventuelt.

Hva gjør Fagforbundet for sine uføre?

Berit Lynnebakken har tatt opp i Akershus spørsmål som ble stilt i spørreundersøkelsen til uføre i Fagforbundet: Da du ble uføretrygdet, tok din fagforening kontakt med deg for å høre om det var noe de kunne hjelpe deg med?

I følge undersøkelsen viser det seg at de fleste ikke hadde fått henvendelse eller hjelp fra fagforeningen sin. Det ble foreslått at Dsu skriver et brev og sender ut til fylkene om hvilke plikter de har i forhold til uføre.

Hva gjør NPF for sine uføre?

Det ble foreslått at adm. tar kontakt og foreslår redusert kontingent for uføre under 60 år.

Politisk innspill.

Gunvor Reidarson hadde meldt forfall, så hun må komme med sitt innlegg på neste møte.

Møtet varte fra kl. 1030 til 1535

På møte 29. januar vil det bli tatt opp en sak om Info lenger har noen berettigelse, nå da protokollene vil bli sendt ut 2-3 uker etter møter i Dsu. Har du en mening om dette, så send det på e-post til jon.ase@c2i.net  eller brev - til Jon Åse, 3810 Gvarv.

Gvarv, 12.12.07.

Jon Åse

Kontrollest av Bjørg Solheim og

Ola-Erik Sivertsen 15.-16.12.07, og rettet opp i samsvar med dette.