Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Info. nr. 06 fra det sentrale pensjonistutvalget

Informasjon 06 fra møte 13.september 2007 i det sentrale pensjonistutvalget

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!
 

FAGFORBUNDET ”OSS” = OMSORG, SAMHOLD, SOLIDARITET.

Info er denne gangen fra møte den 13.09.07, det første møte i det ny-valgte pensjonistutvalget. Utvalgets medlemmer sto i Info nr 5, men Kari Solberg hadde meldt forfall, og vara Mildrid Janny Lyngstad møtte i stedet. (Det sentrale pensjonistutvalget, forkortes til Dsu).

Leder Bjørg Solheim ønsket velkommen og gikk kort gjennom saklista. Hun mente det er viktig at ALLE får en oppgave, slik at vi føler vi gjør en jobb i utvalget.

Protokoller fra møtene 14.05.07 og 6.08.07 ble godkjent uten merknader.

Møteplan for resten av 2007: 24. oktober og 5. desember. Reidar Tjøstheim inviteres til desembermøtet.

Valg av vararepresentant til Pensjonisttillitsvalgte.

Nestleder Jon Åse ble enstemmig valgt.

Verv i Norsk Pensjonistforbund.

Arbeidsutvalget: Gunvor Reidarson med vara Jon Åse.

Forbundsstyre: Gunvor Reidarson med vara Jon Åse og Karnlisbeth Haarseth med vara Berit Lynnebakken.

Landsstyre: Bjørg Solheim med vara Kari Solberg, og Jon Åse med vara Magnor Birger Arntzsn.

Landsmøte: Hele Dsu med vara i rekkefølge slik de ble valgt på Pensjonistkonferansen i Molde i år.

Forhandlingsutvalget: Bjørg Hageløkken med vara Ola-Erik Sivertsen.

Helseutvalget: Bjørg Hageløkken.

Verv i SAKO (”Samarbeidskomite” mellom NPF og Pensjonist-organisasjonene i offentlig sektor – til sammen 9 org.): Karnlisbeth Haarseth og Martha Rondestveit med vara Torstein Steffensen.

Uttalelser, oversendt fra Pensjonistkonferansen 2007 i Molde.

Forslagene fra Reidar Tjøstheim (5 stk) og fra Redaksjonskomiteen (2 stk) fulgte med saksdokumentene til møtet. Det ble lang diskusjon om hva vi skulle gjøre med forslagene. De må i alle fall redigeres og skrives om. Noe er under arbeid, valget er over og noe er ikke lenger aktuelt. Det ble vedtatt å ta de til orientering, da kan de tas fram igjen om det skulle bli aktuelt.

Eventuelt.

Evaluering av Pensjonistkonferansen i Molde.

Alle hadde kommentarer og forslag, men var enige om at det hadde vært en særdeles aktiv forsamling. Takket være dyktige dirigenter og sekretærer og gode forberedelser, var dette en av de beste konferansene vi hadde deltatt på. Men alt kan bli bedre, og det ble satt ned en gruppe som skulle ta for seg evaluering og forberedelser til neste pensjonistkonferanse (om to år). Jon Åse, Berit Lynnebakken og Magnor Birger Arntzen tok på seg denne oppgaven. Gruppa skal ikke ha møter, men holde kontakt over telefon og e-post. Det skal rapporteres på hvert møte i Dsu.

Fagforbundet og NPF.

Magnor Birger Arntzen tok opp om det snart var på tide å ta opp forhandlinger med NPF for å få en innflytelse som står i stil med antall medlemmer og det vi betaler. Sekretariatet ble bedt om å forberede en sak om dette til neste møte.

Uførepensjonistene i Fagforbundet.

Mildrid Janny Lyngstad spurte om det var meningen at de som hadde arbeidet med spørreundersøkelsen skulle fortsette (Se info nr 5-07 side 2). Flere av fylkene er alt i gang med forskjellige tiltak. Dsu mener dette er en sak som så vidt er kommet i gang, og at det må arbeides mye mer for å få involvert de uføre i organisasjonen.

Handlingsprogram, Strategiplaner og aktuelle politiske saker.

Ola-Erik Sivertsen hadde allerde i begynnelsen av møtet etterlyst mer aktivitet om slike saker. Leder Bjørg Solheim fulgte opp, og kom med forslag om at vi på hvert møte skulle sette av ca ½ time til å diskutere et tema. En av medlemme i Dsu velger et emne og holdet et innlegg på 3-5 minutter. Alle skal komme til. Berit Lynnebakken tar første møte, og hun utforderer en ny innleder til neste møte.

Info.

Både Ola-Erik Sivertsen og Jon Åse tok opp arbeidet med og distribusjon av Info. Jon er villig til å fortsette, men savner opplæring og en bedre rutine for korrekturlesing og godkjenning av innhold. Bjørg Solheim og Ola-Erik Sivertsen er villige til å hjelpe Jon Åse i dette arbeidet.

(Møtet varte fra kl. 1030 til 1505)

Har du som leser dette kommentarer til Info, ønsker om saker du vil ta opp i Dsu, eller bare ”ros og ris”, så send dette - helst på e-post til jon.ase@c2i.net - eller brev - til Jon Åse, 3810 Gvarv.

Gvarv, 14.09.07.

Jon Åse

Lest og korrigert av Bjørg Solheim og Ola-Erik Sivertsen 14.09.07.