Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Info. nr. 05 fra det sentrale pensjonistutvalget

Fagforbundets sentrale pensjonistkonferanse, 27.-29. august i Molde.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!
  FAGFORBUNDET ”0SS” = OMSORG, SAMHOLD, SOLIDARITET.

”Info” nr. 05-07 fra ”Det sentrale pensjonistutvalget” (Dsu).   Info skal være et konsentrat av protokoller og annet som Dsu ønsker å informere om.

Fagforbundets sentrale pensjonistkonferanse, 27.-29. august i Molde.

Leder Reidar Tjøstheim åpnet konferansen og holdt minne tale over de som var ”gått bort” i løpet av året. Leder i Fagforbundet Møre og Romsdal Mariann Brandstad og ordfører Jan Petter Hammerø ønsket velkommet til Molde Og da konstituering med godkjenning av dagsorden og forretningsorden og valg av dirigenter og sekretærer var unnagjort, fikk Kjellfrid Blakstad ordet for å snakke om ”Kommunevalget 2007”.

Kjellfrid  hadde alt merket seg at dette var en våken og engasjert forsamling, at de hadde ønsket mer fokus på lokale saker  og lokalt engasjement i riksmediene. Det er lokalt at ting skal skje. Medlemmene våre er opptatt av velferd, og selv om vi ikke merker det i det daglige, så har kommunene fått tilført ganske mange penger det siste året. Vi vant valget i 2005 og vi har sett forbedringer. Privatiseringen er stanset opp, og nye ting er på banen i omsorgstjenestene. Fagforbundet vil satse på kvalitet i kommunale tjenester, og vi vil ha et folkestyre som gjør at folk engasjerer seg. Vi vil ha kontinuitet og trygghet. Det er fortsatt mange deltidsstillinger. Deltid skal være en mulighet, heltid en rettighet. Norge trenger mange flere hender til å fylle ledige stillinger, og det må satses mye mer på å utdanne helsepersonell. Og de eldre må få flere kulturtilbud som er tilpasset de som ikke lenger har full førlighet. Velferdsordningene i Norge er gode, de må vi ta godt vare på. Godt valg, sa hun, og fikk både applaus og mange kommentarer.

Beretning og Handlingsprogram.

Reidar hadde først en innledning, og tok så for seg side etter side. Mange delegater hadde ordet, og syntes beretningen var for ”tynn” og stilte spørsmål om hva utvalget har drevet med de siste to årene. Noen av utvalgets medlemmer svarte på spørsmål, og det ble lovet en bedre beretning om to år. Blant annet burde det vært vist til hva som var gjort av det handlingsprogram som ble vedtatt for to år siden i Hammerfest. (De som har lest Info, vil vite at utvaglet har tatt opp mange saker som ikke er tatt med i beretningen). Beretningen ble godkjent, men med mange merknader. Disse ble vedlagt protokollen.

Det måtte kveldsmøte til for å komme gjennom Handlingsprogram for 2007-2009 og Diverse forslag. Også her ble det mye debatt, og det kom inn mange forslag om endring og tillegg. Blant annet ble det lagt fram forslag til ”Etiske regler” for utvalget. Flere av forslagene ble oversendt redaksjonskomiteen, som måtte fortsette etter møtet for å ha ferdige innstillinger til neste dag. Også dette vil følge protokollen når den blir sendt til fylkene.

Norsk Pensjonistforbund, innledning til debatt.

Harry Jørgensen, nyvalgt leder av Norsk Pensjonistforbund åpnet konferansens andre dag med å presisere at NPF ikke er for privatisering, slik det kan ha blitt tolket i en artikkel skrevet av Støyva i Pensjonisten. Også han hadde merket seg det store engasjementet blant delegatene. Deretter kom han inn på NPFs krav til Statsbudsjettet, og summerte det opp i tre punkter. Økonomi, samfunn og helse. 

Minstepensjonen skal opp i 2 G, flere hender i omsorgsyrkene og mer penger til forskning på eldres plager og sykdommer. Han tok for seg det gode samarbeidet mellom NPF og Fagbevegelsen, og hvor viktig det er at vi engasjerte oss i eldrerådene lokalt. Sammen er vi sterke. Jeg sier ikke hvilket parti dere skal stemme på, men stem riktig, sa han. Også her kom det mange kommentarer. Om eldre som kan jobbe lenger bare ting blir lagt bedre til rette, om minstepensjonister som blir alene osv.

Uføretrygdede medlemmer i Fagforbundet, spørreundersøkelsen.

Kari Solberg, uførerepresentant i utvalget, la fram resultatet fra undersøkelsen på en svært grundig og oversiktlig måte. (Den består av 37 OH ark, og disse ble delt ut til deltakerne) En av konklusjonene: Vi må regne med at mange av våre uføremedlemmer IKKE er interessert i delta i pensjonistarbeidet, akkurat som mange av våre yrkesaktive som ikke er interessert i å delta i aktiviteter som tilbys fra fagforeningene. Det ble sendt ut 9 spørsmål og bedt om kommentarer på ennå noen til. Dette vist i tabeller på en oversiktlig måte. Det sentrale utvalget fikk mye ris, det gjøres INGEN TING FOR DE UFØRE, men også en del gode råd. Mer info om hva vi driver med, mer stoff i Fagbladet og bli mer synlig i media.

Om veien videre: Fylket må ha eget møte for de uføre minst en gang i året. Fagforeningene må drive mer med informasjon og opplæring. Alle er like viktige, enten de er yrkesaktive, pensjonister eller uførepensjonister.

Kari fikk både applaus og mye ros for det arbeidet hun holder på med, og det ligger et stort ansvar på utvalget for å følge opp undersøkelsen – for å vise at noe skjer.

Oversikt over bruk av økonomien.

Wigdis Walbeck, leder av Sekretariatet for pensjonistsaker, la fram OH som viste hovedpunkter i vedtak fra Landsmøtet i 1998 om innføring av pensjonistkontingent, forutsetninger for betaling av kontingent og fordeling av midlene (budsjett 200).

Kontingentinntekter, kr 14 300 000.-

Overføring til fylkesorg. Kr . 1 400 000.-  Overføring til Fagfor.
Kr 2 000 000.-  Pensjonistutv. adm. Kr 360 000.-,  Veteranopphold
Kr 750 000.-, Konferanse Kr 450 000.--

Dette gir ikke noe fullstendig bilde av utgifter og inntekter, det er bare en grov oversikt. Se resten av de OH Wigdis viste for å få bedre oversikt.

Valg.

Karin Husøy la fram valgkomiteens forslag, og det ble en generell debatt. Det kom også motforslag, slik at det ble skriftlig avstemning flere ganger. Dette kommer fram når protokollen blir sendt fylkene. Dette blir bare en oppramsing av resultatet av valgene:

Leder: Bjørg Solheim, Sogn og Fjordane. Nestleder: Jon Åse, Telemark. Medlemmer: Karnlisbeth Haarseth, Oslo. Magnor Birger Arntzen, Nordland. Gunvor Reidarson, Vestfold. Ola Erik Sivertsen, Sør-Trøndelag. Bjørg Hageløkken, Oppland.                Berit Lynnebakken, Akershus. Kari Solberg, uførerepresentant, Hordaland.

Vararepresentanter: Martha Rondestveit, Vest-Agder. Torstein Konrad Steffensen, Oslo. Karin Husøy, Møre og Romsdal. Trude Holm, Finnmark. Mildrid Janny Lyngstad, uførerepresentant, Aust-Agder.

Evalueringsprosjektet.

Norvald Eilertsen fra Organisasjonsenheten skulle innlede til debatt om organisasjonen. Han tok for seg utviklingen helt fra samarbeidsavtalen mellom Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse og Sosialforbund fra august 1998, Rammemodellen som var ute til høring, behandlingen på Landsmøtet i 2005 der det ble bestemt at den skulle videreføres fram til 01.07.08 og at hele organisasjonen skal involveres i evalueringen. Han gikk gjennom bakgunnen for seksjonstenkningen, politisk innflytelse, og §§ 13 og 11 i Vedtektene. Og opplyste til slutt at temaheftene om Rammemodellen kan fåes fra Fagforbundet sentralt. Da var klokka blitt så mange at det ble liten tid til debatt. Det ble vedtatt 2 min taletid, og med litt "overtid" kom vi gjennom talerlisten – men det ble liten tid til å svare på spørsmål. Norvald beklaget at innledningen ble lang. Han presiserte at det er viktig at vi deltar i debatten ute i fylkene.

Redaksjonskomiteens innstilling.

Jon Åse beklaget at det var blitt så liten tid til skriving og redigering at innstillingene måtte legges fram direkte fra pc og på skjerm. Redaksjonskomiteen hadde hatt sitt siste møte samme dag kl 0800 – 0830, og ingen tid til renskriving. Når han i tillegg fikk kluss med programmet (pc’n måtte til rep. når han kom hjem), ble det vanskelig for delegatene å følge med. Dyktige dirigenter fikk likevel loset oss gjennom de mange endrings- og tileggsforslag, og et par resolusjoner som ble vist fram i kladd. Reidar Tjøstheim hadde på forhånd skrevet 5 resolusjoner. For å gi disse fullverdig og rettferdig behandling, foreslo redaksjonskomiteen at de ble oversendt det nye pensjonistutvalget for videre behandling.

Alle innstillingene ble enstemmig vedtatt, og de vil følge med protokollen når den blir sendt ut til fylkene.

Gunnar Pedersen takket for seg i utvalget, og foreslo at neste konferanse skulle legges til Svalbard. Det kom også inn forslag om å legge den til Bergen. 

Avslutning.

Avtroppende leder Reidar Tjøstheim takket deltakere, Fagforbundet Møre og Romsdal som arrangører og sekretariatet for godt gjennomført konferanse. Og han ønsket det nye utvalget lykke til med arbeidet videre.

Påtroppende leder Bjørg Solheim takket Reidar for alt han hadde gjort for organisasjonen, og håpte at de kunne fortsette å bruke hans kapasitet i viktige saker. Også hun takket deltakere og sekretariat for for godt utført arbeid.

Gvarv, 03.09.07, Jon Åse

Lest og korrigert av utvalget v/ Bjørg Solheim 05.09.07 og Reidar Tjøstheim 06.09.07.