Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Info. nr. 03-07 fra det sentrale pensjonistutvalget

Informasjon nr. 03-07 fra møte 23.april i det sentrale pensjonistutvalget

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

 

FAGFORBUNDET "OSS" = OMSORG - SAMHOLD - SOLIDARITET.

”Info” nr. 03-07 fra ”Det sentrale pensjonistutvalget” (Dsu).

Det kommer stadig brev til Info, for det meste trivelige kommentarer.

Dsu ber andre som har saker som ønskes tatt opp i Info om å sende disse til jon.ase@c2i.net.

Neste møte i Dsu blir mandag 14. mai (forbehold om endring)

Protokoll fra møte 28.02.07 i Dsu.

Protokollen ble godkjent, den blir nå sendt ut til fylkekretsene.

Info skal være et konsentrat av protokollene og annet som Dsu ønsker å informere om.

Notat/stikkord fra møte 23.04.07.

Etter en kort orientering om programmet for dagen, ga Reidar Tjøstheim ordet til Tormod Jarsve. Han skulle orientere om Fagforbundets ”Organisasjons- og evalueringsprosjekt”. Han presenterte tre viktige krav: 1. Størst mulig politisk påvirkning, 2. effektiv forhandlingsorganisasjon, 3. sterk ykesfaglig, likestillingsmessig og yrkesorganisatorisk profil.

For å oppnå dette, må Fagforbundet ha makt – med det mål å skape best mulig rettferdig fordeling for alle.

Han tok for seg Fagforbundets ”Prinsipp- og handlingsprogram, Vedtekter og Strategiplanen for 2007”. Viktige punkter er: Verving og medlemspleie, kvalitet, valget til høsten, organisasjons- og evalueringsprosessen, tariff- og mellomoppgjøret.

Rammemodellen.

På Landsmøtet i 2002 var ”Organisasjonsmodellen” en av de store sakene. Rammemodellen hadde vært ute til høring, og mange ville den ”til livs”. Det kom inn mange forslag om endring. Særlig gjaldt dette de fire seksjonene. Det ble likevel vedtatt å videreføre modellen fram til landsmøtet i 2009, med tanke på evaluering fram til 1. Juli 2009. Hele organisasjonen skal involveres.

Sett ned arbeidsgrupper, still spørsmål og diskuter. (Hva er et geografisk område, hva om fylkene forsvinner). Vi organiserer ikke lenger bare offentlig ansatte, men har egne avtaler med private arbeidsgivere.

Høsten 2006 skulle alle fylkeskretsene sette i gang evalueringstiltak. Veiledning ble gitt i Rundskriv nr. 8/06, det skulle kartlegges hvordan rammemodellen fungerte lokalt. Foreningene skulle kartlegge nå-situasjonen – med frist 25.09.06. Tre spørsmål ble stilt: Yrkesfaglig arbeid i seksjonene, tillitsvalgtes arbeid på alle tariffområder, fagforeningsstrukturen.

Så skulle de legge plan for det videre arbeidet – med frist 15.10.06. Ikke alle er ferdige ennå – men alle er enige om at kartleggingen har vært nyttig. Mange fylkeskretser har begynt med å planlegge det videre arbeidet, selv om ikke alle lokale foreninger er ferdige med kartleggingen.

Vi pensjonister er en ressurs, men det er kjempestor forskjell på hvordan fylkeskretser og lokalforeninger utnytter denne ressursen. Bare om lag to tredjedeler av lokalforeningene har opprettet pensjonistgrupper, og det er stor forskjell på hvordan disse driver. Pr april 2007 har Fagforbundet 80.487 pensjonister (ca 18.000 av disse er uførepensjonister) og 189.508 yrkesaktive. Burde vi hatt større representasjon i våre styrende organer? Vedtektene er ”minstekrav”, (burde vi hatt en uførepensjonist i styret i fylkeskretsen!)

Kvalitetskommuneprogrammet

Dette er ”medarbeiderorientert omstilling”, og om lag halvparten av kommunene skal på kurs. Her burde det være duket for samarbeid. Men: Planer og visjoner har liten verdi – dersom de ikke fører til HANDLING!

Rolf Lasse Lund tok for seg ”Aktuelle pensjonspolitiske spørsmål”, og det kom til å dreie seg om ”Pensjonskommisjonens innstilling”. Mange løse tråder og lite konkret kom ut av den informasjon vi fikk om ”Tjenestepensjonen” og om ”AFP”. Vi fikk vel det inntrykk at her er det flere spørsmål enn svar. Lover og forsikringsordning i privat og offentlig virksomhet gjorde ikke forvirringen mindre.

Det skal gjøres fordelaktig å arbeide så lenge en vil, uten nedkorting av pensjonen. Det nye pensjonssystemet skal ikke føre til større utgifter for de yrkesaktive. Minstepensjonen skal erstattes av garantipensjon, det skal føre til at det skal bli en viss økning for alle. Også eldre arbeidstakere skal få etterutdanning, slik at de blir værende i bedriften. Det vil bli gitt pensjonspoeng for å ha vært i omsorgsarbeid, hjemmeværende med barn. Det er forslag om 6 år pr barn.

Indekseringen” skapte både debatt – og usikkerhet. Underskriftskampanjen som NPF har satt i gang ble drøftet, og det må være opp til fylkeskretsene om de vil spre dette og oppfordre medlemmene til å skrive under.

Kanskje satt vi igjen med – en følelse av at det som er vedtatt er et kompromiss, og at hensikten er å redusere et ”gap”. Det blir stadig færre yrkesaktive til å fø et økende antall pensjonister. Og regjeringens mål er å finne fram til et ”Bærekraftig system”.

Saklista:

Protokoll fra møte i Dsu 28.02.07

Protokollen ble godkjent uten merknader.

Handlingsplan for perioden 2007 – 2009.

Denne ble det redegjort for i Inf nr 2-07. Merknader fra møte 28.02.07 er nå tatt inn i Handlingsplanen. Den skal diskuteres videre på Pensjonistkonferansen i August.

Beretning 2005-2007 – Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg.

Også denne ble redegjort for i Info nr 2-07. Merknader fra møte 28.02.07 er også her tatt med i beretningen. Kommentarer fra dagens møte legges inn i beretningen.

Dirigenter, sekretærer og redaksjonskomité til den sentrale pensjonistkonferansen 2007.

Etter en del diskusjon ble det bestemt at det velges 2 sekretærer, 2 dirigenter og 3 i redaksjonskomiteen. En fra Dsu vil bli foreslått til hver funksjon og resten fra andre frammøtte, bortsett fra til redaksjonskomiteen. Der vil to fra utvalge bli foreslått.

Valgkomiteen innkalles til neste møte.

Dagsorden til den sentrale pensjonistkonferansen 2007.

Sekretariatet la fram et forslag, der de saker som skal tas opp.

1. Åpning. 2. Beretning for perioden 2005 – 2007. 3.  Handlingsplan for perioden 2007 – 2009. 4. Spørreundersøkelsen vedr.  uføre  medlemmer. 5. Innkomne forslag/uttalelser. 6. Valg av: A. Pensjonisttillitsvalgt (vedtektene § 21.2)). B. pensjonistutvalg. C. valgkomité. 7 Oversikt over bruk av økonomien i pensjonistutvalget. 8. Avslutning.

I tillegg foreslo Dsu at Organisasjon og evalueringsprosjektet tas opp, at det blir forsøkt å innarbeide tid til erfaringsutveksling fra regionene/fylkene og om pensjonsreformen.

Pensjonistutvalgets leder og leder for sekretariatet for pensjonistsaker gis fullmakt til å justere dagsorden.

Eventuelt.

1        Mulighetene for å få informasjon fra Fagforbundet inn i NPFs Pensjonisten ble drøftet. Sekretariatsleder og leder av Dsu tar dette opp med NPF.

2        Jon Åse ble bedt om å fortsette med Info.

3        Fagforbundets hjemmeside for pensjonister blir nå ajourført.

4        Protokoll blir sendt ut til fylkeskretsene etter at den er godkjent av Dsu.

Gvarv, 23.04.07 Jon Åse

Godkjent av sekretariatet v/ Wigdis Walbeck  30.04.07.

Godkjent av leder Reidar Tjøstheim 06.05.07.