Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Info nr. 03-06 fra Det sentrale pensjonistutvalget

Det var ca 60 til stede da Villy Nordmo foretok opprop og gikk gjennom programmet.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Reidar Tjøstheim, leder i Dsu, åpnet konferansen med noen vakre minneord om John Johnsen. 
Så tok han for seg det ansvaret vi har for egen helse, og at nest etter å ”stumpe føyken” var fysisk aktivitet det viktigste. ”Vi sitter inn i alderdommen foran TV og i bil. Vær aktive og bevar humøret”, sa han.

Konstituering. Alf Roy Johannesensen og Aslaug Søpstad ble valgt til ordstyrere, Astrid Marie Svendsen og Gunnar Gyberg til sekretærer. Taletid ble satt til 5 min første gang og 2 min andre gang, talerstolen skal brukes.

Ola-Erik Sivertsen ba om ordet. Han viste til konferansen i fjor, og mente at mange vedtak derfra ”henger i lufta”. Han stilte to viktige spørsmål: 1. Hvorfor er vi her? 2. Hva gjør Dsu for våre pensjonister. Han viste til Info nr. 1-06 og 2-06 og undret seg på hvorfor ”uformelt” ble formelt.  Sør-Trøndelag er bekymret over utviklingen. Han ville utdype dette, men ble avbrutt av dirigenten med at taletiden var slutt.

Harald Norman er generalsekretær i Norsk Pensjonistforbund. Han tok først for seg ledelsen og sekretariatet, at de er høringsinstans for mange utredninger, og at de sammen med Fagforbundet har over 152 000 medlemmer. Vervekampanjen som nå er i gang, har tilført NPF om lag 4.500 nye medlemmer.
 Av utfordringer nevnte han IKT (Informasjon og Kommunikasjon Teknologi), og om veien videre pekte han på hvor viktig det er å bli synlige i medieverden. At de nå har fått medlemmer i Statens Seniorråd er også veldig viktig. Ikke minst for å bevare eldrerådene som ”noen”  i departementet ønsker å fjerne.
NPF er partipolitisk uavhengig og nøytral. En viktig oppgave er å passe på at samfunnsutviklingen går i den retning som tjener medlemmene våre best mulig. Her er kommunenes Eldrepolitiske handlingsplan av stor betydning. Sentralt har NPF skaffet seg spesialrådgivere inn i de politiske partiene på stortinget. For å oppnå resultater må vi opptre på en slik måte at vi blir respektert.
NPFs krav til statsbudsjettet inneholder blant annet: Lovfesting av eldresenter i alle kommuner og bydeler, gratis tannbehandling for alle i offentlig eldreomsorg, Handlingsplan for geriatri og eldreomsorg, flere sykehjemplasser, flere omsorgsboliger med nok ansatte slik at de slipper å løpe beina av seg. Tilstrekklig legedekning på sykehjemmene, egenbetaling, minstefradrag og særfradrag er også viktige saker. Bostøtte og gravferdsbidrag kom han også inn på. Om organisasjonsstrukturen i NPF sa han at selv om det blir flere medlemmer og kollektivt tilsluttede organisasjoner, er det er viktig at organisasjonsapparatet ikke sveller ut og blir tungrodd.
NPF skal alltid være toneangivende i saker som gjelder de eldre.
Les ”Pensjonisten”, der står det mye mer om disse sakene.

Leif Jernquist er medlem av landsstyret, leder av NPF  Telemark, leder av eldrerådet i Telemark, leder i nyopprettet eldrerådsutvalg i NPF og nyvalgt inn i Statens Seniorråd. Det første Leif tok opp, var å gjøre Fagforbundets observatør i fylkesorganisasjonen om til fast
styremedlem. Dette samarbeidet har tilført mye ny kunnskap til NPF i Telemark. Fagforbundet har nå innledere og forelesere på regionmøtene omkring i fylket.
Regionmøtene i  høst vil bli delt opp i mindre grupper på maks 30 personer. Det er satt ned et utvalg i fylket som skal se nærmere på  hvor og hva som skal tas opp. Eldreråd og verving blir viktige tema.
Senioruka 12.-16. juni i Vrådal i Telemark er et unikt tilbud til alle innbyggere i Telemark. Den er et samarbeid mellom fylkesmannen, fylkeskommunen, idrettskretsen og fylkets eldreråd. Det blir foredrag om helse og livsstil, aktiviteter som trimturer, hyggekvelder med sosialt samvær og dans.
Statens Seniorråd er en viktig innfallsport til departementer og statsråder. Rådet består av 12 personer som er oppnevnt av kongen i statsråd, og Leif så fram til å fremme saker fra NPF i rådet.
Fagforbundet og NPF har samme mål.  Det sitter mange ensomme og gamle som føler seg isolert og glemt av samfunnet. Her har både NPF og Fagforbundet en stor oppgave.
Eldrerådene er vår viktigste innfallsport for å påvirke politikerne i kommunene. De skal ha tilsendt og behandle alle saker som gjelder eldre. Noen steder fungerer det bra. Til konferansen for eldreråd i høst, blir det invitert ordførere og rådmenn fra alle kommuner.

Jon Åse tok for seg den lange veien fra  de i 1996-97 begynte å etterlyse retningslinjer for samarbeid mellom NPF og NKF. I 2002-03 sendte de inn forslag, og disse dannet grunnlag for de retningslinjer som omsider  ble godkjent av begge parter i 2005. 

Villy Nordmo Tok for seg Fagforbundets Strategiplan for 2006 (se side 31 om Pensjonistene) og hvor viktig det er å styrke dette arbeidet lokalt. Spesielt å nå fram til yngre og uføre pensjonister. Han nevnte også at Internettsiden for pensjonistutvalget straks er klar. Det samme gjelder å få saker fra utvalget inn i Fagbladet.

Gunnar Steinsholt snakket om ”Det er aldri mer enn to år til neste valg”. Tre ting avgjør valget, sa han. Hvem som gjør den beste
jobben, regjeringens politiske regnskap og uforutsette hendelser. Stikk fingeren i jorda, ikke i sanden. Fagforbundet må samarbeide med alle som har samme interesser, og vi må si fra når noe går i feil retning. Vi må lære og forstå de som er misfornøyde.
Det er særlig to områder som avgjør valget. Om vi godtar at endringer i miljø skyldes menneske skapt utvikling slik FN sier, og om pleie og omsorg skal være offentlig ansvar eller legges ut på anbud. Det er viktig at det settes ned lokale grupper som kan arrangere debattmøter mellom partiene.

Tone Zander er leder av informasjonsavdelingen i Fagforbundet. Hun snakket om kvalitet i eldreomsorgen. Kvalitet er så mye, det handler ikke bare om eldreomsorg, men også andre sektorer i det offentlige. Hovedmålet er å ha gode velferdstjenester der vi bor.
Hun la fram en plan det videre arbeid, ”sammen for kvalitet”.  Det må være Fagforbundets lokale pensjonistutvalg som tar tak i dette for å sette i gang kampanjen.
”Gjør noe, ikke bare snakk”, var hennes siste replikk.

Gruppearbeidet skulle ta for seg tema fra innlegget til Tone. Svarene satte trygghet, forutsigbarhet og hjelp når en trenger det på topp. Det trengs spesiell informasjon til de eldre om de rettigheter de har. Det er også behov for opplæring av hjelpepersonell i å snakke med eldre mennesker. De må lære at eldre har samme krav til å bli møtt med respekt og forståelse som yngre mennesker.

Uttalelser. Fra Fagforbundet Nordland om ”Reiseforsikringen”. Fra region Midt-Norge om ”Samarbeidet NPF og Fagforbundet”, om ”Øremerking av tilskudd til kommunene” og om ”Elektrisk kraft”. Fra redaksjonskomiteen ”Særfradrag og støtte til de krav NPF stiller til Statsbudsjetter for 2007” og til Fagbladet om at det må ha ”Flere artikler som omhandler eldres levekår. Alle ble enstemmig vedtatt.

De som har forslag til forbedringer, rettelser og saker dere vil ha tatt opp i utvalget, om å sende disse til Villy Nordmo eller Jon Åse. Villy.Nordmo@fagforbundet.no
jon.ase@c2i.net