Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

”Info” nr. 02-07 fra ”Det sentrale pensjonistutvalget”

Info nr. 02-07 fra møte 28. februar 2007 i det sentrale pensjonistutvalget (Dsu)

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Info kommer, Dsu ba ”infoansvarlig” fortsette.  Og for første gang er det kommet inn brev til Info, fra Fagforbundets pensjonistutvalg i Møre og Romsdal. Dsu ber andre som har saker som ønskes tatt opp i Info om å sende disse til jon.ase@c2i.net  

Møteplan for Dsu første halvår 2007.
Mandag 23. april, mandag 14. mai (endret fra 15.) Det tas forbehold om endringer.

Protokoll fra møte 24.01.07 i Dsu.
Protokollen ble godkjent, den blir sendt ut til fylkekretsene, etter samme rutine som Info.
Info skal være et konsentrat av protokollene og annet som Dsu ønsker å informere om. Fylkesutvalgene og lokalforeningene bes om å sende inn saker de mener må opp i Dsu.

Handlingsplan for perioden 2007 – 2009.
(Notater fra debatten)
Sekretariatet la fram forslag til Handlingsplanen, den bygger i store trekk på samme lest som den som ble vedtatt i 2005 i Hammerfest.  Det ble grundig diskutert og det kom flere forslag til endringer og tillegg. Redigert forslag vil bli sendt ut til medlemmene i Dsu og tatt opp i neste møte. Viktige endringer er at Pensjonistene må synliggjøres i samfunnet. Vi utgjør bort i mot en million mennesker, og dette må gjenspeile seg i ”det politiske Norge”.
De ansatte og brukernes (pensjonistenes) erfaringer og kompetanse må brukes for å utvikle en veldrevet offentlig sektor. Dette kan være en måte å møte krav om å privatisere.  
Pensjonistreformen og indeksering er også noe vi må arbeide videre med. Dette er viktig, både for nåværende og de kommende pensjonister. Når det gjelder vår egen organisasjon er det en stor oppgave å ta sikte på å legge forholdene til rette for å skape aktive pensjonistgrupper med større deltakelse og innflytelse i organisasjonen. Det er særlig viktig å nå fram til yngre og uføre pensjonister.
Samarbeidet med Norsk Pensjonistforbund må styrkes på alle plan, og interne rutiner for kommunikasjon må bedres.

Spørreundersøkelse til uføre medlemmer.
Fagforbundet har om lag 18000 uføre medlemmer, og dette tallet er økende. Det er vedtatt i tidligere møte å foreta en slik undersøkelse. Det er nå vedtatt å sende spørreskjema ut til 1000 uføre medlemmer, fordelt på fylker og kjønn. Spørreundersøkelsen foretas av sekretariatet for pensjonistsaker..
Det ble lagt fram brosjyren Pensjonist og uføretrygdet, og kommentert at det i Telemark er tatt kontakt med ”Uføretrygdedes forening”. Dette er en gjenganger på møtene der, og det vil bli orientert mer om denne kontakten på neste møte i utvalget..

Referat fra møte med pensjonistenes organisasjoner om statsbudsjettet 2008.
Her møter vi som medlemmer av NPFs forhandlingsutvalg, og det er Reidar Tjøstheim og Bjørg Hageløkken (møtte som vara for Karnlisbeth Haarset) som er Fagforbundets representanter i dette utvalget. Fra NPF sitter Mons Sandnes, Harry Jørgensen, Randveig Nordgård, samt Harald Norman og Marcus Engelberg fra NPFs sekretariat.
Dette er utvilsom et av de viktigste innfallsporter vi har til regjeringen. I tillegg til NPF, sitter det på ”vår side” representanter fra LO, Ys og Unio. På andre siden av bordet sitter folk fra Finansep., Helse og omsorgsdep. og Arbeids- og inkluderingsdep.
Saker som ble drøftet var:
Pensjon, Gravferdshjelp, Eldreråd i fylker og kommuner, Handlingsplan for geriatri, Forskning innen gerontologi/geriatri, Handlingsplan for eldreomsorgen, Rehabilitering, Tannhelse, Høreapparat, Bostøtte, Minstefradraget, Særfradraget for alderspensjonister, Stimulans til arbeid, m.m. Hvert av disse punktene har begrunnelser.

Forslag til pensjonistutvalgets landskonferanse 2007. 
Det er ikke kommet inn mange forslag, men fra Møre og Romsdal er det kommet forslag om å forlenge ”mellomkonferansen” med en dag. De vil også be Dsu om å sette ned et utvalg til å vurdere hva det nye pensjonsforslaget vil bety for dagens pensjonister.

Beretning 2005-2007 fra Fagforbundets pensjonistutvalg.
Villy Nordmo har laget en beretning over virksomheten siden konferansen i Hammerfest  2.-4. mai 2005.
Den inneholder blant annet:
Hvem som ble valgt, og at valgkomiteen som fungerte der skulle gjenvelges.
Samarbeidet med NPF fungerer bra, og møtene blir holdt i Fagforbundets lokaler i Keysersgt. Fagforbundet har her en unik rolle til å påvirke det arbeidet NPF driver i sine fylker og i de over 1000 lokale pensjonistforeninger. Det er også utarbeidet retningslinjer for samarbeidet i fylkene og i lokalforeningene.
I 2006 ble tilskuddet til fagforeningene økt fra kr. 30 til kr. 35 pr medlem, og tilskuddet til fylkeskretsene ble økt fra 1 million i 1006 til 1,4 millioner i 2007. Antallet aktive pensjonistgrupper har økt, men det er stor forskjell på hvordan styrene behandler den pensjonisttillitsvalgte og pensjonistgruppene.
Dsu har som hovedoppgave å følge opp de saker som landskonferansen vedtar, samt å følge opp Fagforbundets strategiplan for det enkelte år.
Fra Møre og Romsdal kom det forslag om forsikringsbevis, og det har gitt resultater.
Forslag om mer stoff i Fagbladet og ajourføring av vår egen internettside er fremdeles under arbeid.
Utvalget som skulle vurdere retningslinjer for valgperiode i Dsu la dette fram for de styrende organer i Fagforbundet. Forslaget ble avvist, de ønsket ikke andre retningslinjer enn de vi har sentralt.
Fagforbundet utpekte medlemmer i følgende utvalg i NPF: Vedtektskomiteen, Valgkomiteen, Eldrerådskomiteen, Programkomiteen og SAKOs samarbeidskomité.
Konferansen på Sørmarka la vekt på Eldreråd og samarbeid med NPF.
Det er laget uttalelser om Tariffoppgjøret 2006, forskjellsbehandling mellom pensjonister og vanlige lønnsmottakere og Nytt pensjonssystem.


Fra NPF ble det lagt fram:
Årsmelding fra NPFs sentrale helseutvalg. Bjørg Solheim er Fagforbundets medlem i utvalget, og hun gikk gjennom noen av de sakene som utvalget har behandlet. Utvalget er representert i flere statlige utvalg, har hatt fem høringer til uttalelse, og arbeidet med mange saker som er viktige for eldre.  Statsbudsjettet for 2007-2008, Helsepolitisk handlingsprogram 2007-2009, Helsehåndbok for eldre, og samarbeid mellom NPF og Helse og omsorgsdepartementet. Alt dette er viktige saker som Fagforbundet gjennom sitt medlem i NPF kan være med å påvirke.
Statsbudsjettet for 2008 og søknad fra NPF om tilskudd.
Invitasjon om å delta på NPFs Landsmøte 4.-7. juni 2007 i Oslo.

Dette er noen av de sakene som ble behandlet på møtet 28. februar. Protokoll blir som vanlig sendt ut til fylkeskretsene.

Gvarv, 02.03.07
Jon Åse

Korrigert og godkjent av leder Reidar Tjøstheim og konsulent Anne Britt Weum 09.03.07.