Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Info. nr. 01/2008 fra det sentrale pensjonistutvalget

Informasjon fra møte i det sentrale pensjonistuvalget 29. januar 2008

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!
 

FAGFORBUNDET ”OSS” OMSORG, SAMHOLD, SOLIDARITET.

Info nr 01-08 fra Det sentrale pensjonistutvalget, (forkortes til Dsu).

FRA MØTE DEN 29.01.08.

Leder Bjørg Solheim ønsket velkommen og gikk kort gjennom saklista.

PROTOKOLL FRA MØTE 10.12.07

Protokollen ble godkjent uten vesentlige merknader.

KJELLFRID BLAKSTAD ORIENTERTE OM SAMARBEID MED HELSE OG SOSIAL.

”Vi har mange saker som møter oss i media og som vi kan samarbeide om”, sa hun, og fortalte om et hyggelig møte med helseministeren. Det blir pasientombud i alle fylker, til sammen 23 årsverk. Alle skal nå kunne melde inn ”uverdige forhold” anonymt. Eldre som bor i omsorgs-boliger blir frastjålet eiendeler, og de får ikke erstattet dette. Det er satt ned en gruppe som skal registrere slike og lignende forhold. Et problem kan være at personlige opplysninger kan komme på avveier.

ETIKK.

Fagbladet har hatt en artikkel om etikk, og det ble en diskusjon om hvilke regler som gjelder for ansatte og hvilke regler tillitsvalgte skal forholde seg til. Seksjonene arbeider med dette, og dette er en sak utvalget kommer tilbake til nå seksjonene er ferdige med sitt arbeid.

HANDLINGSPLAN OG PRIORITERING AV SAKER.

Utvalget skulle ha lest gjennom og prioritert 5 saker til møtet. Vi krysset av etter hvert som vi gikk gjennom planen. Alle sakene er viktige, men vi klarte å samles om følgen punkter:

-          Samarbeidet med Norsk Pensjonist-forbund må styrkes på alle plan.

-          Pensjonsreformen må sikre en god økonomisk utvikling, både for dagens og fremtidens pensjonister.

-          Tillitsvalgtes kunnskap om medlemmers situasjon ved overgang til attføring/uførhet må styrkes.

-          Sykehjem kan ikke bygges om til omsorgsboliger. Omsorgsboliger skal ikke komme i stedet for sykehjemsplasser.

-          Begravelsesstøtten må gjeninntas. Det sentrale Pensjonistutvalget støtter opp Fagforbundets arbeid med offentlig drevet begravelsesbyrå.

-          Eldresentre må lovfestes.

-          Det må bygges ut flere plasser til rehabilitering. Det sentrale Pensjonistutvalget mener at rehabilitering er viktig for eldre.

-          Den kulturelle spaserstokken må videreføres som en permanent ordning.

-          Naturressursene må vernes både for nåtidens og framtidens generasjoner.

Flere av punktene i handlingsplanen kunne ha vært slått sammen, og det kom forslag om å begynne å redigere planen framover til neste pensjonistkonferanse høsten 2009.

FAGFORBUNDETS SENTRALE PENSJONISTKONFERANSE 2009.

Det ble en del diskusjon om hvorfor den ikke kan holdes om våren, men i retningslinjer til Vedtektene står det: (side 103 § 21.2) ”Pensjonistkonferansen holdes hvert annet år i perioden august-oktober.”

Det ble vedtatt at den skal holdes i Bergen i perioden 22.-25. september 2009.

FAGFORBUNDETS BUDSJETT 2008 – OVERFØRING TIL FYLKENE.

Wigdis Walbeck orienterte og svarte på spørsmål. Budsjettet ble så tatt til orientering. Det vil følge med protokollen når den er ferdig og godkjent av utvalget.

UTTALELSER.

Det er kommet uttalelser fra Fagforbundets pensjonistutvalg i Telemark og pensjonistutvalgene i Møre og Romsdal og Sør- og Nord-Trøndelag.

Fra Telemark:

Fagforbundets pensjonister i Telemark hadde fylkeskonferanse på Gautefall 3-5 oktober2007 og drøftet særlig innholdet i den foreslåtte pensjonsreformen. Fagforbundets pensjonister sluttet seg i hovedsak til reformen, men hadde merknader til følgende:

1)     AFP ordningen må opprettholdes og videreføres ved innføring av ny pensjonsordning. Retten til arbeid er til liten nytte for dem som er utslitt og ikke orker å stå i arbeid lenger.

2)     Pensjonene er i reformen foreslått regulert ved såkalt indeksering. Vi er meget skeptiske til dette, i det vi frykter at denne måten å regulere på kan føre til at pensjonsutbetalingen og justeringen av disse kan sakke akterut. Dette i forhold til lønnsutbetalingen i den yrkesaktive delen av befolkningen.

3)     Vi forutsetter for øvrig at NPF fortsatt blir den ansvarlige forhandlingspart når pensjonsutbetalingen skal endres eller pensjonsvilkår for øvrig er under endring. NPF er den organisasjon som på alle områder skal ivareta pensjonistenes kår og rettigheter.

Fra Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag:

Pensjonistutvalgene i Fagforbundet fra Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag var samlet til regionkonferanse 15-16 januar i Kristiansund.

-          Konferansen hadde flere aktuelle temaer. Et av disse var oppretting av Pasientombud til å ivareta pasientenes interesser i kommunene. Deltakerne var orientert om at dette var eller skulle skje, men uklarheter om på hvilken måte og når.

-          Regionmøte oppfordrer derfor DSU om å ta de rette kontakter inn mot statsråd for å bli orientert om saken. Dersom saken kan se ut til ikke å bli satt ut i praksis snarest, må DSU og Fagforbundets ledelse bruke sin innflytelse slik at medlemmene i kommunene snarest kan få sin klageinstans på plass og bli orientert om dette.

-          Regionkonferansen forutsetter at saken blir tatt opp snarest i de respektive fora.

Det sentrale utvalget vedtok å støtte begge uttalelsene, og å oversende de til Fagforbundets Arbeidsutvalg.

REVISJON AV SAMARBEIDSAVTALEN MED SAKO

Wigdis og Karnlisbeth redegjorde for saken.

Det ble vedtatt å ikke gå inn for hele endringen, men å holde på at Fagforbundet skal ha to medlemmer i samarbeidskomiteen, se § 8. Utvalget er heller ikke enige i at det kan velges en representant fra forbund som ikke er tilmeldt Norsk Pensjonistforbund.

Karnlisbeth tar dette med seg til møte i komiteen.

POLITISK INNSPILL

og

EVENTUELT

Begge disse postene måtte utsettes til neste møte, fordi det skulle holdes sammenkomst for avgått leder av utvalget, Reidar Tjøstheim.

Det ble likevel vedtatt at Info skulle gå ut denne gangen også, og at saken tas opp i neste møte. Takk til dere som har sendt inn merknader. De er så positive at det gir en lyst til å fortsette.

Møtet slutt kl 1340.

Gvarv, 30.01.08. Jon Åse

Kontrollest av Bjørg Solheim og Ola-Erik Sivertsen 03.02.08, og rettet opp i samsvar med merknader de hadde.