Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Info nr. 01-07 fra Det sentrale pensjonistutvalget (Dsu)

Fagforbundet ”0SS” = Omsorg, Samhold, Solidaritet

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Info finnes nå på Internett, sto det i Info nr 04-06 som ble sendt til fylkene ca 17. november i fjor. Det er ikke riktig. Det ble påbegynt opplæring av en ”infotillitsvalgt” i Dsu, men den ble ikke fullført. Da mistet vi også tilgangen til hjemmesiden vår. Meningen var at vi skulle bistå Dsu med ajourføring, nå må vi nå finne en annen løsning.

Info kommer også denne gang i A4. Dette er enklere å kopiere, men det må være en oppgave for Fagforbundet sentralt å sørge for at Info får en bedre utforming.

Dsu ber dere som har saker som ønskes tatt opp i Info om å sende disse til jon.ase@c2i.net.

Møteplan for Dsu første halvår 2007.
Onsdag 28. februar, mandag 23. april, tirsdag 15. mai. Det tas forbehold om endringer.

Protokoller fra møtene i Dsu.
Rutinene skal være de samme som for Info, de sendes fylkeskretsene, som så skal sørge for at de sendes ut til pensjonisttillitsvalgt i fagforeningene i fylket. Info er et konsentrat av protokollene og annet som Dsu ønsker å informere om. Samt oppfordre fylkesutvalgene og lokalforeningene til å komme med saker de mener må opp i utvalget

Fra møte 15. desember 2006.
Det var siste møte med Villy Nordmo som rådgiver for Dsu, og vårt første møte med Wigdis Walbeck – som har tittelen enhetsleder og Anne-Britt Weum som skal bistå Wigdis. Villy fikk mye ros  for det arbeid han lagt ned i Dsu. Av saker utvalget ellers drøfta, var møteplan for 2007 og tema for den sentrale pensjonistkonferansen i 2007.  Det ble bestemt at det skal være 7 møter, og det ble foreslått en del tema på konferansen.

Fra møte 24. januar 2007.
Etter at protokollen fra møte 15.12.06 var godkjent, var problemet å finne datoer for møtene i første halvår 2007. Disse er satt opp i eget avsnitt i Info.
 
Pensjonistutvalget i Aust-Agder har i flere møter drøftet behov for å utveksle erfaring med andre fylker om bruk av tildelte midler til pensjonistarbeidet. De foreslo følgende tema på pensjonistkonferansen i Molde 2007:
- Hvordan informerer fylkenes pensjonistutvalg sine medlemmer i fylket?
- Arrangerer pensjonistutvalg temakonferanser for ”vanlige” pensjonister i fylket?
- Har fylkene arrangert tema/kursdager for unge uføre?
- Hvilke økonomiske rammer har fylkenes pensjonistutvalg totalt?
- Arrangerer fylkenes pensjonistutvalg pensjonistturer for hele fylket?
Disse forslagene ble drøftet inngående. Det var også kommet inn protokoll fra pensjonistkonferansen til pensjonistutvalget i fagforbundet Vestfold, og den ble også drøftet i sammenheng med tema på landskonferansen i Molde.
Det ble foreslått å legge til følgende tema:
- Tilknytning til NPF lokalt
- Uføre og IA avtalen
- Genforskning og demens
- G-reguleringen
- Erfaringsutveksling mellom regionene.
Dsu mener det ikke må bli for mange tema på konferansen. Det må først og fremst settes av tid til å behandle saker som er vedtektsfestet. Noen saker kan vurderes utsatt til konferansen som arrangeres mellom de konferansene som er vedtektsfestet. Dette vil bli tatt opp i et senere møte i Dsu.

Protokoll/referat fra konferansen i Vestfold ble nærmere diskutert. Det ble foreslått flere måter å distribuere disse protokollene på, slik at fylkene kan høste erfaring av måten de driver på. Det vil kreve mye tid og arbeid, dersom sekretariatet skal distribuere dette som papirkopier til alle fylkene. Det ville også bli veldig mye papir å lese gjennom for fylkesutvalgene.
Det ble foreslått å skanne det og legge inn i hjemmesiden til pensjonistutvalget. Da kan de fylker som ønsker det, laste ned det de kan bruke i ”sitt” fylke.
Foruten valg i følge vedtektene, handlingsplan for Pensjonistutvalget i Fagforbundet Vestfold og orientering om arbeidet i 2006, ble det innledet til debatt om følgende tema:
- Tone Zander kom fra organisasjonsavdelingen og orienterte om Fagforbundets kvalitetsprogram.
- Rolf Sætre, Arbeiderpartiets organisasjonssekretær i Vestfold orienterte om valgkamparbeidet fram til valget til høsten.
- Harald Norman, generalsekretær i Norsk Pensjonistforbund orienterte om aktuelle saker og samarbeid.
- Den nye ordningen med TT-kort og tannhelsetjenesten i praksis.

Etter temaene fulgte debatten, og konferansen fikk rosende omtale i referatet.

LO-favør, reiseforsikting og antall reisedøgn/pris.
Brev fra Sparebank 1 Forsikring AS til Fagforbundets sekretariat for pensjonistsaker v/ Villy Nordmo ble referert og diskutert. Dette er en sak som har vært diskutert i Dsu tidligere. Forslaget fra Sparebank 1 Forsikring om å utvikle et eget seniorprodukt tilpasset de eldre, blant annet med utvidet antall reisedøgn samt andre fordeler, vil bli lagt fram i et senere møte i Dsu.

Reidar Tjøstheim la fram Årsmelding fra pensjonistutvalget i Fagforbundet Rogaland. Denne er på 7 sider og omhandler en mengde punkter om saker som utvalget har hatt opp ei løpet av 2006.

En artikkel skrevet av Pressenytt for Norsk Pensjonistforbund, ”Pensjonister taper mange tusen kroner på ny reform” ble lagt fram. Der går det fram at mens staten sparer penger, rammes dagens pensjonister.

Dette er noen av de dokumenter som ble lagt fram for utvalgets medlemmer til gjennomlesning til neste møte i mars. I tillegg ble medlemmene oppfordret til å sende innlegg, både til Fagbladet, lokalpressen og Info.

Gvarv, 25.01.07.
Jon Åse
Godkjent og korrigert 29. januar av Anne-Britt Weum.