Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Mangfold og inkludering

I Fagforbundet er vi stolte av å kjempe for et mer åpent og inkluderende arbeidsliv!

Aktuelt

Vis alle

Om mangfold og inkludering

Det norske arbeidslivet er tjent med å arbeide for mangfold. Det bidrar til verdiskapning, det stimulerer til engasjement og deltakelse – og det gir økt toleranse og gjensidig respekt for hverandre.

Utvalg for mangfold og inkludering

Over lengre tid har Fagforbundet satt fokus på arbeidet med flerkulturelt mangfold og inkludering i fagbevegelsen, og i 2011 resulterte dette i opprettelse av et eget utvalg for mangfold og inkludering på nasjonalt plan. Utvalget består av representanter fra ulike ledd i organisasjonen - Forbundsstyret, AU, kompetansesentrene, seksjonsstyret, fylkeskrets og representanter fra nettverksgruppen for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

Utvalget er et rådgivende utvalg for Forbundsstyret og arbeider med flerkulturelt mangfold og inkludering på grunnlag av LOs og Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram, og siden opprettelsen har utvalget jobbet med å systematisere mangfoldsarbeidet i hele forbundet - lokalt og sentralt, samt å fremme forslag til politiske tiltak og strategier. 

Nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn

I 2010 ble det opprettet et landsomfattende nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn som består av representanter for alle landets 19 fylkeskrets. Nettverket har utarbeidet en nasjonal handlingsplan som fokuserer på strategier og tiltak som forbundet nasjonalt, fylkene og fagforeningene kan iverksette. Nettverksgruppen har som mål å samarbeide og oppfordre fagforeninger og fylkeskretser til å komme med konkrete tiltak til flerkulturelt mangfold som kan gjennomføres på lokalplan, deriblant å etablere nettverksgrupper lokalt.

En fullstendig oversikt over de 19 nettverkskontaktene finner du her.

Holdningsskapende arbeid

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har over lengre tid samarbeidet om holdningsskapende arbeid for å hindre fremmedfrykt og fordommer. Spesielt har vi vektlagt kommunikasjon ved å ta i bruk verktøy som Menneskebiblioteket, Rasismefri sone, Mangfold og Dialog (MOD) og Fordommer fordummer som metoder for å sette mangfoldsperspektiv, samfunnsdeltakelse, fagorganisering, integrering og likestilling på dagsorden.

Les mer om de forskjellige metodene.

Vi har også laget dialogkort med problemstillinger på den flerkulturelle arbeidsplassen og faktaspørsmål om innvandring. Kortene skaper diskusjon – og bidrar til å motivere medarbeidere, tillitsvalgte og ledere til å jobbe for det gode mangfoldet.