Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Info nr 3-09

Fra møte i Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg 26.-27.5.09.

 

FAGFORBUNDET "OSS" = OMSORG, SAMHOLD, SOLIDARITET.

Info nr 03-09 fra Fagforbundets sentrale pensjonistutvalget, (FSPU)

 

REFERAT FRA MØTE 26.-27.05.09.

Leder Bjørg Solheim ledet møtet og ønsket oss velkommen. Møtet varte fra kl 1400 til 1800 første dag, og 0830 til 1130 andre dag.

 

Valgkomiteen var også innkalt for å ha samtale med utvalgsmedlemmer som stiller til gjenvalg.

 

PROTOKOLL FRA MØTE 17.03.09.

Mye ros til Magnor Arntsen for politisk innspill. Ellers ingen merknader.

 

POLITISK INNSPILL.

Da det ikke var avtalt hvem som skulle ha nytt innlegg, ble det utsatt til møte i august.

 

VALG AV DIRIGENTER OG SEKRETÆRER TIL DEN SENTRALE KONFERANSEN.

Saken ble utsatt i siste møte. Forslagene fra fylkene om hvilke delegater de skal sende er nå kommet inn, og vi kan gjøre et valg.

Til dirigenter ble valgt:

Freddy Lien og Wencke Hansgård.

Til sekretærer ble valgt:

Titti Øvereng og Olav Lundestad.

 

Forslag på redaksjonskomite ble utsatt til møtet i august.

 

UTREDNING OM KONTINGENTØK-NING FOR PENSJONISTER I FAGFORBUNDET.

Saken var også oppe i siste møte. Denne gang følger utredningen som ble gjort til Landsmøtet i 1998, samt behandling av saken Plan og budsjett 2009 i Forbundsstyret i november 2008. I "Vurdering og analyse heter det at:

Det har vært fremmet sak til Organisasjons-enheten til Arbeidsutvalget om økning av kontingenten til pensjonistene. Denne saken er blitt trukket under henvisning til en bredere organisasjonsmessig behandling enn bare det sentrale pensjonistutvalget. De vil ha den fremlagt for den sentrale pensjonist-konferansen for eventuell tilrådning.

Det sentrale utvalget opprettholder sitt tidligere vedtak, og legger fram følgende forslag på pensjonistkonferansen:

Kontingenten for pensjonistmedlemmer settes til kr 400.- pr år med virkning fra 1.1.2010. Deretter foretar Landsstyret en årlig indeksregulering av kontingenten.

 

UNGE UFØRE I FAGFORBUNDET.

I siste møte ble administrasjonen bedt om å undersøke antallet unge uføre under 50 år. Dette for å kunne legge til rette for riktige tiltak i fagforeninger og fylker som kan møte de unge uføres behov for å delta. Gruppen 21 til og med 50 år utgjør på landsbasis 2510 personer. 1342 personer ligger i gruppen 46 - 50 år. Sett i forhold til antall foreninger, blir gruppene så små at det kan bli vanskelig å sette i gang spesielle tiltak.

I diskusjonen som fulgte ble det pekt på hvor viktig det er å få valgt inn en tillitsvalgt i fagforeninger og fylkene med spesielt ansvar for uføre. Det ble lagt fram en prosjektskisse fra Sør-Trøndelag fylke, der de setter fokus på uføre og hvilke tiltak de ønsker å sette inn. De ønsker samarbeid med de lokale fagforeningene i fylket, og har satt en kostnad på kr 47.000 og tidsramme 1. juni til 11. november 2009.

Det ble vedtatt å be det nye utvalget arbeide videre med saken. Dette fordi det er viktig å arbeide med å skape trygge arbeidsplasser, bedre arbeidsforhold for å hindre at folk blir uføre før de når pensjonsalderen.

 

VALGKOMITEENS ARBEID.

Valgkomiteen hadde sitt eget møterom, og det var stadig en fra utvalget inne til samtale. Det er viktig at de blir kjent med hva den enkelte kan tilføre utvalget, både når det gjelder faglig og menneskelig kunnskap.

RAPPORTERING, ORIENTERING, EVENTUELT.

 

Rapportering fra utvalgene i NPF.

Protokoller fra møtene er lagt ut og kan leses siden. Noen valgte likevel å kommentere litt fra det utvalg de representerer. Det ble også stilt spørsmål i forbindelse med enkelte saker. Det sentrale pensjonistutvalget er representert i følgende utvalg:

Arbeidsutvalget, Landsstyret, Forhandlingsutvalget, Helseutvalget, Trafikkutvalget, SAKO, Organisasjons- og verveutvalget, Kulturutvalget, Eldrerådsutvalget.

 

Orienteringssaker:

Bjørg Solheim orienterte fra Forbundsstyret og Landsstyret.

 

Landsmøtedokumenter til landsmøte 2009 i norsk pensjonistforbund (NPF).

Medlemmene i Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg hadde på forhånd fått tilsendt disse dokumentene. Det var en perm som inneholdt Landsmøtets dagsorden og forretningsorden, årsberetninger, regnskap og revisjonsberetninger for 2007 og 2008 og Innkomne forslag, og et hefte med utkast til Handlingsprogram for 2009 - 2012. De av medlemmene som er med i NPFs forskjellige utvalg, hadde tidligere gått gjennom disse dokumentene. Noen hadde også vært med på å sende inn forslag gjennom sin lokale NPF forening.

Utvalget tok for seg innkomne forslag (149), og delte mellom seg hvilke forslag de ville ta opp og støtte på Landsmøtet.

 

Møtets andre dag fortsatte med å gå gjennom resten av innkomne forslag.

 

Eventuelt:

 

Presentasjon av informasjonssidene til det sentrale pensjonistutvalget v/Kari Solberg og Jon Åse.

Kari hadde laget en PowerPoint presentasjon av forslaget. Det ble kommentert og det kom inn noen forslag til endring. Den er også sendt til informasjonsavdelingen i Fagforbundet.

Kari og Jon var på kurs der 28.06.09 for å legge fram forslag til ny nettside, og endringene ble da tatt opp. De fikk også opplæring i å legge inn nyheter, og å fjerne det som er foreldet. Nettsiden til Pensjonist vil nå bli holdt à jour av pensjonistutvalget.

 

 

Hva kan vi som en fagpolitisk organisasjon gjøre i et valgår?

 

Ola-Erik Sivertsen la fram et notat om saken. Stikkord fra notatet:

  • Fagforbundets pensjonistutvalg skal påvirke samfunnsutviklingen.
  • Vi trenger en god offentlig sektor, som ivaretar fellesskapets interesser.
  • Hva kan vi gjøre med miljø- og klimapolitikken?
  • Hvordan møter vi finanskrisen?
  • - Våre medlemmer kan bli berørt.
  • - Offentlig styring kan bli tatt bort, hvem rår da? Kapitalinteressene?
  • - Hvem får støyten på sikt?

Kan vi som den fagligpolitiske delen for pensjonistene gjøre noe? Etter mitt syn, kan vi som enkeltmennesker gjøre mye, men som en fagligpolitisk organisasjon kan vi gjøre mye mer. Vi kan stille spørsmålet: Hvordan skal Norge styres? Vil vi ha en regjering som er med oss - eller mot oss?

Hva har vi i pensjonistutvalget gjort for å påvirke internasjonalt arbeid? Som for eksempel Fagforbundets prosjekt SOS barnebyer i Angola?

 

Utvalget vedtok å sende notatet ut i Info.  

 

Gvarv, 02.06.09. Jon Åse

Lest og godkjent av Bjørg Solheim, Ola-Erik Sivertsen og Wigdis Walbeck.