Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Forbundets historie

Fagforbundet ble etablert den 17. juni 2003, etter en sammenslåing av Norsk Kommuneforbund (stiftet 1920) og Norsk helse- og sosialforbund (stiftet 1965).

Nå er vi over 355 000 medlemmer, og i vekst. Omtanke, solidaritet og samhold er verdier som ikke blir umoderne.

De siste ti åra har vi oppnådd en lønnsvekst på om lag 50 prosent for medlemsgruppene våre. Mer enn 2 000 juridiske saker er ført for medlemmer. Over 40 000 medlemmer har mottatt totalt over 180 millioner kroner i yrkesfaglige stipender.

Forbundet har etablert og bidratt til utvikling av en rekke fag- og høgskoletilbud. Vi deltar i utviklingen av yrkesopplæring, fagplaner og nye fagbrev.

Sammen driver vi solidaritetsprosjekter i hele verden.

Milepæler

2004

Fagforbundets fire yrkesfaglige seksjoner etableres.

[-]

2005

Den årlige nasjonale barnehagedagen etableres.

Fagforbundets innsats for å beholde KLP som et gjensidig norsk selskap gir full uttelling.

Fagforbundets mobilisering rundt det rødgrønne alternativet bidrar til seier i stortingsvalget. De rødgrønne partiene stanser Bondevik 2-regjeringens forslag om å svekke arbeidsmiljøloven.

Lovfesting av deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling.

Utdanning for deltidsbrannmannskaper.

[-]

2006

Fagforbundet er en pådriver for videreføring av sykelønnsordningen og avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Den rødgrønne regjeringen vedtar videreføring av IA-avtalen og sykelønnsordningen.

Avtalen om Kvalitetskommuneprogrammet undertegnes av partene i kommunesektoren og fire departementer. Formålet med programmet er økt satsing på kvalitet i de kommunale tjenestene, ved samarbeid og ved å satse på de ansattes medvirkning og kompetanse.

Bygging av Fagforbundets barneby i Angola starter i samarbeid med SOS-barnebyer.

Høyesterettsdom gir Fagforbundet medhold i at vikarer som på grunn av for lav grunnbemanning dekker et fast arbeidskraftbehov, har krav på fast ansettelse.

Autorisasjon for helsefagarbeidere lovfestes.

Fagforbundet blir part i manifest mot mobbing i skolen.

[-]

2007

Fagforbundet bidrar i kommunevalgkampen for å få flest mulig rødgrønne kommuner. Hovedsaker er de kommunale velferdstjenestene og miljøutfordringer.

Kulturloven vedtas etter langvarig forarbeid blant annet fra LO og Fagforbundet.

Kvalitetskommuneprogrammet iverksettes.

[-]

2009

Forbundet arbeidet med belastningslidelser for å få mer kjønnsnøytrale yrkesskadebestemmelser.

Grønn frisør og kvalitetssalongprogrammene ble startet.

Forhandlinger om tilpasning til pensjonsreformen preget mellomoppgjøret. Oppgjøret medførte at ingen arbeidstakere - i mange tariffområder - i hel stilling og med full ansiennitet skal tjene under 300 000 kroner.

Den rødgrønne regjeringa ble gjenvalgt. Fagforbundet mente at de rødgrønne partiene var den beste garantisten for fortsatt satsing på en sterk offentlig sektor og derfor best for medlemmene.

[-]

2010

Fagforbundet satte ny vekstrekord med blant annet 9 000 nye unge medlemmer. Første uka av mars 2010 ble vi til sammen 30 000 unge medlemmer (30 år og yngre).

Storstreik i kommunesektoren: Cirka 25 000 medlemmer i 90 fagforeninger streiker i 13 dager. Streiken
resulterer i et løft for lavlønte. Hjelpepleiere med gruppelederansvar for sykepleiere skal ha høyere avlønning enn sykepleierne.

Dom fra Høyesterett om fireårsregelen for fast ansettelse. Fagforbundet taper saken. Prinsippet vi kjempet
for, innføres ved at Stortinget straks endrer loven og sørger for at sykefravær ikke skal ha betydning ved fastsettelse av samlet tjenestetid etter fireårsregelen.

[-]

2012

13 dagers streik i kommunene med totalt 24 229 streikende medlemmer. Ni dagers streik i staten. Godt økonomisk resultat. 29 dagers streik i private sykehjem.

LO og Fagforbundet fører kamp mot sosial dumping, regjeringa innfører omfattende tiltakspakker for å forhindre de verste konsekvensene av vikarbyrådirektivet.

Etablering av avtale som sikrer alle bussansatte lik rett til lønn og pensjon.

Stortinget vedtok lov om offentlig eierskap til vanninfrastrukturen, blant annet etter innspill fra Fagforbundet.

[-]

2013