Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

E-læringsprogrammer

Fagforbundet legger vekt på å gi og tilrettelegge for kompetanseutvikling for alle medlemmer. Et viktig bidra i denne sammenhengen er bruken av e-læringsprogrammer. På denne siden har vi samlet noen av de aktuelle e-læringsprogrammene innen helse og sosial. 

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fag i fokus

Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet har laget e-læringskurs for å styrke kompetansen til medlemmer og tillitsvalgte. E-læringskursene er gratis, består av tekst, videoer og quiz, og tar mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre. Noen temaer er konflikthåndtering, etisk refleksjon, taushetsplikten og håndhygiene. Vi har også et eget kurs for personlig assistenter i BPA-ordningen.

Se Fag i fokus

 

"Mangfold og muligheter"

SOR

"Mangfold og muligheter" er en samling e-læringskurs for alle som jobber for personer med utviklingshemning. Kursene er gratis, og deltagere som gjennomfører kursene og består tester får kursbevis. Tjenesteytere kan dokumentere egen kompetanse, og arbeidsgiver kan dokumentere at opplæring har blitt gitt. Med disse kursene tilbyr vi kvalitetssikret opplæring som kan bidra til best mulig tjenester til personer med utviklingshemning.

E-læringskursene i Mangfold og muligheter gir alle som jobber for utviklingshemmede muligheter for å gjennomføre samme kurs. Gjennom kursenes oppbygning treffer de godt både for faglærte og ufaglærte. Dermed får ansatte en felles plattform for diskusjoner og veivalg som vil komme utviklingshemmede til gode.

Mangfold og muligheter består av tre kurs:

  • Arbeid i andres hjem
  • Kultur, fritid og vennskap
  • Utfordrende atferd

Gå inn på "Mangfold og muligheter" og gjør deg kjent med innholdet.

 

E-læringskurs fra Noklus

Noklus anbefaler e-læringskursene sine til alle som gjør laboratoriearbeid, og et tips til virksomheten er å implementere kursene i opplæringsplanen for sine ansatte. Etter fullført kurs får deltakeren kursbevis.

E-læringskursene er gratis for deltakerne i Noklus, og kan utføres når det passer for driften. De aller fleste sykehjem og sykehus, i tillegg til en del hjemmetjeneste-enheter i Norge, deltar i Noklus.

Se kursene fra Noklus

 

"Pårørendeprogrammet"

Pårørendeprogrammet er et E-læringsprogram som er rettet mot ansatte i helse- sosial og omsorgstjenesten. Programmet gir innspill og oppgaver som stimulerer til refleksjon og utvikling av bedre praksis i møte med pårørende.

E-læringsprogrammet er tilgjengelig for alle til kostnadsfritt bruk.  

Hvem er pårørende? Hvordan møter vi dem? Hvordan kan vi bli mer oppmerksomme på dere ressurser og behov?

Vi har satt fleksibilitet og brukervennlighet høyt i e-læringsprogrammet. Programmet har nå fått flere nye fagfilmer fra pårørende, praktikere og forskere - og har blitt enda mer brukervennlig og selvforklarende. I de nye fagfilmene har vi vært opptatt av at brukerstemmene fra pårørende skal være mer framtredende. Derfor har vi bedt dem fortelle hvordan de ønsker å bli møtt som pårørende.

www.pårørendeprogrammet.no

 

Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (NAKU)

Personer med utviklingshemning er ofte ikke selv i stand til å forstå hvordan de kan forebygge helseproblemer eller når de trenger helsehjelp.

NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning) konkluderte i en rapport fra 2007 at det er det er manglende kunnskap og kompetanse i helseoppfølging av personer med utviklingshemning.

NAKU har derfor utviklet et opplæringsprogram som skal heve kompetansen hos tjenesteytere som til daglig yter tjenester til personer med utviklingshemning. Materialet tar opp sentrale sider ved helsetjenesten, helse generelt, helseforebyggende tiltak og helsesvikt med gjennomgang av noen aktuelle sykdommer.

E-læring: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming


E-læringsprogrammet "Etisk refleksjon"

Samarbeid om etisk kompetanseheving er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS. Prosjektets hovedmål er å bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen i helse-, sosial- og omsorgstjenestene og gjennomfører systematisk etisk refleksjon i tjenestene.

Det er også laget en side med verktøy, metoder og fagmateriell til bruk i etisk refleksjon.

Nettløsning om legemiddelhåndtering

Fagforbundet har i samarbeid med farmasøyt Agnes Gombos utviklet dette verktøyet om legemiddelhåndtering. Siden inneholder tekst, filmer og nedlastbare lydfiler. Verktøyet er beregnet på hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere. Vi anbefaler å kombinere opplæringsprogrammet med undervisning i legemiddellære av farmasøyt eller lege. Men du kan også bruke programmet individuelt, for å friske opp dine kunnskaper. Man finner også en quiz hvor man kan teste egne kunnskaper. Det er gratis å bruke nettløsningen, men man må registrere seg med brukernavn og passord for å få tilgang.

Nettløsning om Legemiddelhåndtering.

Nettressurs om rus

"Snakk om rus" er en nettressurs spesielt laget for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten.

Her finner du elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell som kan gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler. 

Følg denne lenken for å besøke sidene.

Opplæringsprogram om overgrep mot eldre

Hva bør du gjøre dersom du mistenker overgrep? Hva bør du gjøre dersom du mottar en bekymringsmelding?

E-læringsprogram med refleksjonsoppgaver
Vern for eldre, Oslo kommune har utviklet et e-læringsprogram som har som mål å dyktiggjøre hjelpeapparatet i arbeidet med eldre som er utsatt for overgrep. Programmet retter seg mot helsepersonell, og består av to korte filmer med refleksjonsoppgaver.

I programmet vil du bli presentert for Elsa og Karl, to historier om overgrep mot eldre. Du vil få mulighet til å reflektere over ulike dilemmaer som kan oppstå for deg som helsepersonell. Programmet kan sees alene eller sammen i en gruppe.
Prosjekt "Samarbeid om etisk kompetanseheving" anbefaler e-læringsprogrammet som et verktøy i arbeidet med å heve den etiske kompetansen.

Følg denne lenken  for å se programmet.

E-læringsprogrammet kan også bestilles ved å kontakte Vern for eldre.

Å jobbe med brukermedvirkning er å ta etikken på alvor

Et nytt verktøy i refleksjonsarbeidet - et historiehefte om brukermedvirkning med spørsmål til diskusjon – kan vise seg nyttig i arbeidet med å få til reel brukermedvirkning.           

 

          Barns beste        Nettressurser om barn som pårørende

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. De har laget egne nettressurser for å støtte helsepersonells arbeid med å ivareta barn som pårørende. Ressursene inneholder kunnskap om barna, gode tiltak, vanlige spørsmål og masse verktøy og materiell.

Helselovgivningen har fått bestemmelser som gir alt helsepersonell en plikt til å ivareta barn som pårørende. Plikten skal sørge for at mindreårige barn får informasjon og nødvendig oppfølging når foreldre mottar helsehjelp som følge av psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Nettressursene innholder også et eget E-læringskurs for helsepersonell. Kurset består av 4 deler og tar ca 45 min å gjennomføre. I kurset brukes, bilder, film, lyd, animasjon og tekst. Kurset kan gjennomføres alene eller sammen med andre.

Både kurset og nettressursene er gratis og tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem.

 

E-læringsprogram om pasientrettighetsloven kapittel 4 A

4 A CD-romI forbindelse med implementeringen av nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven, har Helsedirektoratet fått utviklet et e-læringskurs med introduksjon til de nye lovreglene.

Kurset kan brukes til opplæring av helsepersonell og andre som må kjenne til reglene om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen.

E-læringsprogrammet er tilgjengelig på nett. Klikk her.

CD-en inneholder e-læringsprogrammet, samt rundskriv IS-10/2008 og studiehefte IS-1566 og kan bestilles via trykksakekspedisjonen i Helsedirektoratet.

E-læringskurs om samtykke til helsehjelp, pasientrettighetsloven § 4 A

Også dette kurset er utviklet av helsedirektoratet. Dette er et supplement til kurset ovenfor om kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Kurset  gir en innføring i reglene om samtykke til helsehjelp og vurdering av samtykkekompetanse. Kurset er beregnet på helsepersonell, og kan anvendes både som en introduksjon til temaet og som en oppfriskning av kunnskaper.

Kurset tar om lag en time å gjennomføre og avsluttes med en frivillig test av kunnskapene. Kurset kan lastes ned her: http://samtykketilhelsehjelp.helsedir.no                                                                                                             eller bestilles på CD trykksakekspedisjonen i Helsedirektoratet.

E-læring for Individuell plan

Helse Midt-Norge RHF har i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (NST) utviklet et åpent nettbasert opplæringsprogram i bruk av Individuell plan (IP).

Programmet har samlet informasjon, dokumentasjon og erfaringer rundt det som har med individuell plan å gjøre, og dette vil gjøre det lettere for deg å finne det du ønsker på en plass.

E-læring for Individuell plan                                                                             

Innføring i medisinsk etikk

Etikkprogrammet Legeforeningen har lagt ut på sin nettside til fri benyttelse for helsepersonell, undervisningssteder og folk flest, et verdifullt bidrag til beste for pasienter og pårørende.

Kurset består av fem kapitler. Hvert kapittel har en leksjon. Den kommer du til ved å klikke på de blå lenkene med kapitteltittel som navn. Disse leksjonene kan du se igjennom så mange ganger du ønsker.

Den norske Legeforening - etiske dilemmaer

 

Smittevernveilederen

 

Den nettbaserte veilederen i smittevern fra Folkehelseinstituttet bygger på papirutgaven av Smittevernboka (2009) og er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer. Hovedmålgruppen er personell i kommunehelsetjenesten.

Smittevernveilederen

 

Diabeteskompetanse for helsepersonell 

Diabetesforbundet
Foredrag om diabetes tilgjengelig på DVD og internett. Foredragene holdes av landets fremste eksperter innen  diabetes.

Diabetesforbundet ønsker med foredragene å formidle kunnskap om diabetes. Kunnskap som på en forståelig måte vil kunne bidra til å øke diabeteskompetansen, både hos helsepersonell og personer med diabetes.

 

Bestilling av DVD:
Ønsker du å få tilsendt filmen om foredragene på DVD – kontakt prosjektleder Janne Kristiansen, mobil 905 15 885

 

Tuberkuloseveilederen

Informasjonen i Tuberkuloseveilederen er ment for helsepersonell, og inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet

Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet