Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Prester er ikke lenger statsansatte

Underskriver avtaler KA.jpg
Underskriver nye avtaler for tidligere statsansatte i Den norske kirke: Arvid Tønnesen, rådgiver i Fagforbundets forhandlingsenhet (foran), bak f.v rådgiver Arne Løseth, rådgiver Kai Nygård og leder i Fagforbundet teoLOgene, Stig-Jørund B. Arnesen. (Foto: Fagforbundet / Ellisiv Solskinnsbakk)

Fra 1. januar 2017 er Den norske kirken fristilt fra staten. Kirka overtar dermed arbeidsgiveransvaret for 1600 tidligere statsansatte i kirka.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fra 1. januar 2017 er Den norske kirke et eget rettssubjekt. Når myndighet og arbeidsoppgaver overføres fra staten til kirken, vil drøyt 1600 prester, biskoper, proster og andre kirkelige statsansatte, få kirken som arbeidsgiver.

Avtalene på plass

Rundt 1250 av de ansatte er prester, deriblant medlemmene i Fagforbundets egen landsdekkende forening for prester, Fagforbundet teoLOgene. Tirsdag 3. januar ble de nye avtalene signert hos arbeidsgiverorganisasjonen KA.

Leder for Fagforbundet teoLOgene, Stig-Jørund B. Arnesen.
Leder for Fagforbundet teoLOgene, Stig-Jørund B. Arnesen. (Foto: Fagforbundet / Ellisiv Solskinnsbakk)

- Alt i alt må vi si oss fornøyde. Det har vært en lang og grundig prosess, sier leder i Fagforbundet teoLOgene, Stig-Jørund B. Arnesen.

Kirka er et mangfoldig tariffområde. Avtalene og tilleggsavtalene som ble underskrevet, involverer til sammen hele 19 arbeidstakerorganisasjoner. Det er KAs avtaleverk som nå ligger til grunn. Ved overgang fra statlig sektor er det derfor behov for overgangsordninger i tillegg, og partene ble derfor enige om å etablere tilleggsavtaler til KAs hovedtariffavtale og hovedavtale.

Samme lønnsstige som før

Når det gjelder hovedtariffavtalen som er på plass, har arbeidstakersida fått til en videreføring av lønnsrammesystemet som gjaldt i staten.

– Det er klart at som fagforening skulle vi helst sett at det ikke ble noen overdragelse, men når det først har skjedd, er det viktig å ha fått på plass det samme lønnssystemet som før, med ansiennitetsstigen opp til 28 år, forteller Arnesen.

Til sammenligning er det i kommuneområdet (KS) 16 år på topp.

Hva tror du om kirka som arbeidsgiver?

– Kirka som arbeidsgiver er jeg ikke så bekymra for. Spørsmålet som vekker bekymring handler mer om framtidig finansiering av Den norske kirke, og hvordan vi kan sikre driften. Det er det som til syvende og sist også vil avgjøre hvilke muligheter og begrensninger kirka vil få som arbeidsgiver, understreker teoLOgene-lederen.

Hovedavtalen også i boks

Hovedavtalen regulerer de tillitsvalgtes virksomhet, og er i staten klart formulert. Det aller meste av tillitsvalgtes rettigheter er videreført. Noe av det viktigste er gode og tydelige permisjonsordninger for tillitsvalgte. Den nye hovedavtalen er også i høy grad videreført etter prinsippene i staten, I-D-F: Informasjon, drøfting og forhandling. Men på forhandlingsdelen er det litt å gå på i den nye avtalen med kirka.

– Fagforbundet mener kirka kunne hatt nytte av å legge mer vekt på forhandlingsbiten, og ikke nøye seg med drøfting, mener Arnesen.

Fakta om den «nye», norske kirke

  • Som en konsekvens av grunnlovsendringene fra 21. mai i 2012 er Den norske kirke nå et selvstendig trossamfunn og rettssubjekt med Kirkemøtet som øverste organ.
  • Datoen 1. januar 2017 markerer et tydeligere skille mellom stat og kirke: Den norske kirke blir et eget rettssubjekt.
  • Kirkemøtet har overtatt mye av den myndigheten som tidligere lå i statsforvaltningen, og er det øverste representative organet for det nye rettssubjektet Den norske kirke.
  • Rundt 1600 ansatte fikk en ny arbeidsgiver da det i praksis ble en virksomhetsoverdragelse fra staten til Den norske kirke.
  • Rettssubjektet Den norske kirke ble medlem i arbeidsgiverorganisasjonen KA.