Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Ny klimarapport: Arbeid og velferd mulig uten olje

lofoten-3.jpg
Fagforbundet ønsker prinsipiell debatt om vern av sårbare områder og en styrt nedtrapping av oljeinvesteringene innen 2050. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet ønsker å få LO-kongressen med på en styrt nedtrapping av oljeinvesteringene. Økonomer fra Samfunnsøkonomisk analyse har regnet på hva det vil koste i en ny rapport.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Rapporten, med tittelen «100 000 klimajobber», konkluderer med at «En forsert utfasing av petroleumsvirksomheten kan være en effektiv politikk for å redusere norske og globale utslipp av klimagasser».

– Vi må trappe ned

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, mener det er helt nødvendig at Norge kutter i oljeinvesteringene innen 2050 hvis vi skal nå målene i Parisavtalen.

– Hvis vi skal nå målene kan vi ikke pumpe opp til «the bitter end». Norge må også ta sitt ansvar. Alle ser at oljen skal fases ut, så det er naturlig å signalisere en nedtrapping, sier Mette Nord.

Fagforbundets ønsker å få LO-kongressen med på forslaget om at: «Investeringer som vil gi utslipp, lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås.»

Les debattinlegget «Arbeid og velferd er mulig uten olje» som sto i Dagbladet 14. mai

Norge skal være klimanøytrale innen 2030

Stortinget har vedtatt at Norge skal være klimanøytralt innen 2030. Norge deltar i det europeiske kvotemarkedet for utslipp av klimagasser, og har innført avgifter, subsidier og reguleringer. Likevel øker utslippene.

Norsk produksjon av olje og gass er den største enkeltkilden til utslipp av klimagasser i Norge, og produktene forbrennes i tillegg i utlandet. Økonomien i petroleumsindustrien er basert på at verden ikke skal nå klimamålene sine.

To veier til nedtrapping

Rapporten tar for seg to ulike to scenarioer for nedtrapping. Det ene (ingen nye petroleumsfelt) er at vi stopper all statlig finansiering av leting etter nye petroleumsfelt og ikke vedtar utvinning i noen områder hvor det ikke allerede er vedtatt produksjon. Det andre scenarioet (forsert omstilling) går på at vi stanser leteaktiviteten, men utvinner også i de områdene hvor det i dag ennå ikke er vedtatt noen produksjon.

Konsekvensene for arbeidsmarkedet av et slikt valg er at det i snitt for perioden 2018 til 2060 vil være 36 000 færre sysselsatte enn om vi gir full gass – og får full uttelling – i sektoren.

Trenger framtidsrettede arbeidsplassser

Det staten i dag bruker på å lete etter olje og å få i gang utvinning, kan brukes til å skape nye jobber. For å unngå 36 000 færre sysselsatte trengs offentlige investeringer på i snitt 59 milliarder kroner årlig. Alternativer «Ingen nye petroleumsfelt» er beregnet å koste 97 milliarder i året. 

Med de riktige tiltakene kan Norge både redusere egne utslipp av CO2 og samtidig skape nye framtidsrettede arbeidsplasser. Den frigjorte arbeidskraften kan sysselsettes i klimajobber, dvs. jobber som bidrar til å utvikle alternativer til fossile ressurser

Omstilling koster mindre enn dagens oljeinvesteringer

Det er snakk om store investeringer, men er likevel mindre enn det som investeres i oljeindustrien. Rettighetshaverne på norsk sokkels investeringer til rørtransport og utvinning av olje og gass er anslått å koste 149,4 milliarder kroner for 2017, ifølge SSB.

Fagforbundet har ikke tatt stilling til rapportens premiss om at man skal slutte helt å lete etter olje i 2020. Forbundet har heller ikke tatt stilling til rapportens forslag om inndekning.

100 000 klimajobber - en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse

Rapporten er laget på oppdrag fra Broen til Framtiden, en allianse bestående av Fagforbundet, Norsk tjenestemannslag (NTL), LO i Oslo, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Skaperverk og bærekraft (Grønn kirke), Concerned Scientists Norway, Parat, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturviterne og For Velferdsstaten.